Grwp Craffu ERW i gwrdd ym mis Medi

Bydd Cynghorwyr Craffu o'r chwe awdurdod lleol yn cwrdd 23/09/2019. Pwrpas y grwp yw helpu i sicrhau'r canlyniadau addysgol gorau i blant yn y Rhanbarth trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngorrhannu arfer da o ran craffuannog ymagweddau craffu a rennir ac … [Read More...]

Sesiwn Holi ac Ateb Aelod y Cabinet: Y Cyng. Andrea Lewis

Disgwylir i Bwyllgor y Rhaglen Graffu gwrdd ar 9 Medi a bydd yn cynnal sesiwn holi ac ateb gydag Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, y Cynghorydd Andrea Lewis. Cliciwch yma os hoffech chi ofyn unrhyw gwestiynau iddi. … [Read More...]

Felly, beth sy’n digwydd ym maes Craffu ar Addysg?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â'r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe'n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad … [Read More...]

Cynghorwyr Craffu’n canolbwyntio ar Wasanaethau i Gymunedau Gwledig

Llun trwy garedigrwydd: Swyddfa Archwilio Cymru Yn ystod y cyfarfod ar 17 Gorffennaf, edrychodd y Panel Perfformiad Datblygu ac Adfywio ar yr Ymateb a’r Cynllun Gweithredu ynghylch Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, ‘Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig’. Mae Abertawe’n awdurdod … [Read More...]

0 syniad i wella lles mewn ysgolion

Ymwelodd Cynghorwyr o'r Panel Craffu Perfformiad Ysgolion ag Ysgol Gymunedol Dylan Thomas ym mis Gorffennaf i gwrdd â'r pennaeth, cadeirydd y llywodraethwyr ac aelodau eraill o staff yr ysgol. Penderfynodd y Cynghorwyr siarad â'r ysgol hon oherwydd eu bod wedi clywed am arfer da'r ysgol … [Read More...]