Datblygiadau Byw â Chymorth ar gyfer y Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu

Cyfarfu Panel Craffu Perfformiad Gwasanaethau i Oedolion ar 24 Medi i drafod yr adroddiad gan y Cynghorydd Mark Child, Aelod y Cabinet dros Ofal, Iechyd a Heneiddio'n Dda ar 'Ddatblygiadau Byw â Chymorth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu'. Roedd yr adroddiad yn cynnwys y … [Read More...]

Panel Craffu i lobïo Llywodraeth Cymru am Orfodi Cryfach a Chosbau Llymach am Niweidio Bioamrywiaeth

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu ar 25 Medi i drafod cylch gorchwyl y panel newydd sef Panel Perfformiad yr Amgylchedd Naturiol a throsolwg o ymrwymiadau'r cyngor mewn perthynas â hyn. Roedd y drafodaeth yn canolbwyntio'n bennaf ar weithgarwch dros y 3 blynedd diwethaf, ond mae cyngor Abertawe wedi bod yn … [Read More...]

Cyngor mor barod ag y gall fod ar gyfer Brexit

Cyfarfu cynghorwyr craffu ar Weithgor Brexit ar 23 Medi i drafod cynlluniau’r awdurdod wrth baratoi ar gyfer Brexit. Bydd y Cynghorydd Peter Jones, Cynullydd y Gweithgor yn ysgrifennu at Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rob Stewart gyda chanfyddiadau'r gweithgor. Sicrhawyd cynghorwyr craffu … [Read More...]

Y Panel Craffu’n trafod manteision Teithio Llesol

Daeth Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd i drafod cynlluniau ar gyfer trafnidiaeth yn Abertawe yn ystod cyfarfod diweddar y Panel Craffu Perfformiad Datblygu ac Adfywio. Clywodd y Panel am amrywiaeth o brosiectau trafnidiaeth yn Abertawe, o deithio llesol i wella ansawdd … [Read More...]

Cyflwyno Panel Craffu Perfformiad – Yr Amgylchedd Naturiol

Sefydlwyd panel craffu ar yr Amgylchedd Naturiol newydd. Bydd y Panel yn gyfrifol am fonitro perfformiad y cyngor mewn perthynas â'r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth yn barhaus. Mae datblygu'r panel hwn yn dilyn cyflwyno Blaenoriaeth Gorfforaethol newydd ac ymholiad craffu a oedd yn edrych ar … [Read More...]