Galwad am dystiolaeth ar gyfer  Ymchwiliad Craffu’r Amgylchedd Naturiol

Bioamrywiaeth Mae panel ymchwiliad craffu newydd wedi dechrau a fydd yn edrych ar yr amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth. Dros y misoedd nesaf, bydd y panel yn ymchwilio i agweddau ar yr amgylchedd naturiol a bydd yn ceisio ymdrin â'r cwestiwn allweddol canlynol; ‘Beth dylai Cyngor Abertawe ei … [Read More...]

Cynghorwyr Craffu Abertawe yn edrych ar sut mae’r cyngor a’i bartneriaid yn cefnogi Cydlyniant Cymunedol

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu'r Gweithgor Cydlyniant Cymunedol ar 20 Mehefin i edrych ar y gwaith sy'n cael ei wneud i gefnogi a hyrwyddo cydlyniant cymunedol. Buont yn siarad â chynrychiolwyr o Dîm Tlodi a'i Atal y cyngor, Heddlu De Cymru a'r Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol. Cafwyd … [Read More...]

Craffu ar Arfarniad Opsiynau Mwy o Gartrefi ar Safle Parc yr Helyg

Cyfarfu Pwyllgor y Rhaglen Graffu ar 19 Mehefin i edrych ar adroddiad Arfarniad Opsiynau Mwy o Gartrefi ar Safle Parc yr Helyg a gyflwynwyd yn dilyn hynny i'r Cabinet ar 21 Mehefin. Mynegodd y pwyllgor ei farn i'r Cabinet ar y penderfyniad arfaethedig. Roedd yr adroddiad yn cynnig y cynigion ar … [Read More...]

Craffu’n edrych ar ddigartrefedd yn Abertawe

Cyfarfu cynghorwyr y Gweithgor Craffu ar Ddigartrefedd i edrych ar yr hyn y gall y cyngor ei wneud i ymdrin â digartrefedd yn Abertawe.  Edrychwyd yn arbennig ar weithgareddau’r cyngor i reoli digartrefedd, y sefyllfa bresennol, perfformiad y gwasanaethau perthnasol a’r heriau a … [Read More...]

Felly, beth ddysgodd Craffu am wyddoniaeth mewn ysgolion yn Abertawe?

Cyfarfu cynghorwyr y Panel Craffu ar Berfformiad Ysgolion ar 7 Mehefin i edrych ar sut mae disgyblion yn Abertawe'n cael eu cynnwys a'u hysbrydoli mewn gwersi gwyddoniaeth yn yr ysgol. Roeddent am drafod y pwnc hwn oherwydd dylai gwyddoniaeth roi sgiliau a chyfleoedd i ddisgyblion er mwyn gwella eu … [Read More...]