Craffu ar y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Wyddech chi fod Panel Craffu Perfformiad penodol i ddarparu her parhaus i'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion?   Mae newid mawr yn digwydd i'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion ac maent yn wynebu pwysau ariannol sylweddol oherwydd poblogaeth sy'n heneiddio a galw uchel. Rôl y panel … [Read More...]

Canolbwyntio ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

Mae gan Gyngor Abertawe Banel Craffu amlasiantaeth sydd â'r nod o ddarganfod pa wahaniaeth y mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe  (BGC) yn ei wneud ar gyfer dinasyddion.   Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gyfrifol am wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a … [Read More...]

Beth yw barn pobl ifanc Ysgol yr Olchfa am y cwricwlwm newydd i Gymru?

Bu cynghorwyr o Banel Craffu Perfformiad Ysgolion yn cwrdd â disgyblion Panel Ymgynghorol Ysgol Gyfun yr Olchfa i drafod eu barn am y cwricwlwm newydd i Gymru a sut mae'r astudiaeth beilot yn datblygu yn eu hysgol. Gofynnwyd iddynt ystyried Sut mae'r ysgol yn eu helpu i baratoi ar gyfer … [Read More...]

Tîm craffu’n canolbwyntio ar wasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol ac anableddau

Bu'r Panel Craffu Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn edrych ar benderfyniad y Cabinet sydd ar ddod o ganlyniad i'r adolygiad comisiynu a oedd yn canolbwyntio ar wasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol ac anableddau. Roedd yr adolygiad hwn yn ystyried yr opsiynau ar gyfer newidiadau i'r … [Read More...]

Felly beth sy’n digwydd ym maes Craffu ar Addysg yn Abertawe ym mis Rhagfyr/Ionawr?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â'r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe'n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad … [Read More...]