Felly, beth sy’n digwydd ym maes Craffu ar Addysg?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad … [Read More...]

Paneli Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn canolbwyntio ar ‘Asesiadau Gofalwyr’

Yn dilyn trafodaethau a gynhaliwyd fis diwethaf â rhieni oedolion â phroblemau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, mae paneli craffu'r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd wedi ymateb i bryderon am 'asesiadau gofalwyr' drwy gytuno i gynnal dau gr?p ffocws ychwanegol yn gynharach yr wythnos hon. … [Read More...]

Cynghorwyr Craffu yn llongyfarch Ysgol Gynradd Penclawdd

Cyfarfu'r Panel a'r Pennaeth a Chadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Penclawdd. Dewison nhw siarad ag Ysgol Gynradd Penclawdd oherwydd ei bod wedi'i chategoreiddio'n Goch ar matrics cefnogi ERW. Roedden nhw am drafod taith wella'r ysgol, edrych ar yr hyn yr oedd yr ysgol yn ei wneud i wella ar ei … [Read More...]

Beth fu effaith yr Ymchwiliad Craffu Gweithio Rhanbarthol?

Clywodd Cynghorwyr fod cynnydd da wedi'i wneud gyda'r rhan fwyaf o'r argymhellion a wnaed gan y Panel a bod cyfarwyddyd cliriach bellach gan Lywodraeth Cymru ar weithio rhanbarthol, yn enwedig mewn perthynas â gwella cydweithio rhwng cynghorau. Cyfarfu'r Panel Ymchwiliad Craffu Gweithio … [Read More...]

Datblygiadau Byw â Chymorth ar gyfer y Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu

Cyfarfu Panel Craffu Perfformiad Gwasanaethau i Oedolion ar 24 Medi i drafod yr adroddiad gan y Cynghorydd Mark Child, Aelod y Cabinet dros Ofal, Iechyd a Heneiddio'n Dda ar 'Ddatblygiadau Byw â Chymorth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu'. Roedd yr adroddiad yn cynnwys y … [Read More...]