Lleihau yn ddiogel nifer o blant sy’n derbyn gofal

Mae 493 o blant sy’n derbyn gofal bellach yng ngofal yr awdurdod ac mae’r nifer hwn wedi bod yn gostwng yn gyson dros y 6 mis diwethaf. Ers mis Chwefror, cafwyd 28 yn llai o blant sy’n derbyn gofal ac mae’r tîm yn amlwg yn gweithio’n galed i gael y canlyniadau da hyn. Mae panel […]

Mae’r her o ganfod cefnogaeth i bobl ifanc ag anghenion iechyd meddwl yn her

Weithiau, mae canfod cefnogaeth i berson ifanc ag anghenion iechyd meddwl yn her. Mae’n werth nodi ar y cam hwn y gwahaniaeth rhwng iechyd meddwl a salwch meddwl. Mae iechyd meddwl yn cynnwys materion ac anghenion emosiynol a lles ac fe eir i’r afael ag ef drwy ymyriadau anfeddygol. Mae salwch meddwl yn cael ei […]

Oes gennych chi gwestiwn am sut mae ysgolion yn cefnogi plant ag anghenion iechyd meddwl?

Mae Panel Ymchwiliad Craffu’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yn cwrdd ar 16 Chwefror i siarad â chynrychiolwyr o adran addysg y cyngor ac aelodau’r Cabinet dros Addysg Plant a Phobl Ifanc. Bydd y cyfarfod yn dechrau am 9.30am a chaiff ei gynnal yn Siambr y Cyngor yn Neuadd y Ddinas. Nod y […]

Pam ydym ni’n craffu cyn penderfynu?

Craffu cyn penderfynu yw’r broses sy’n galluogi cynghorwyr craffu i ymgysylltu â’r Cabinet cyn iddynt wneud penderfyniadau, ac mae rhesymau da dros pam y dylai hyn ddigwydd. Mae’n gyfle i ymgynghori â chynghorwyr anweithredol cyn i’r Cabinet wneud penderfyniad. Mae’n galluogi’r cynghorwyr craffu i gynyddu gwybodaeth a datblygu dealltwriaeth o faterion penodol. Mae’n cyfrannu at […]

Sut mae panel ymchwilio craffu cynnwys y cyhoedd wedi gwneud gwahaniaeth

Mae’r ymchwiliad craffu cynnwys y cyhoedd wedi newid y ffordd mae’r cyngor yn cynnwys grwpiau gwahanol o bobl ac yn ymgynghori â nhw. Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol, gr?p o brif ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus Abertawe, bellach yn cynnal ei gyfarfodydd yn gyhoeddus. Bydd darparu adborth i bobl a gymerodd ran mewn ymgynghoriadau bellach yn ofyniad yn y strategaeth […]