Ysgol Gynradd San Helen yn rhoi dechrau teg i blant

Ymwelodd Cynghorwyr o’r Panel Ymchwiliad Craffu Pa mor Barod yw Plant i Fynd i’r Ysgol â sefydliad Dechrau’n Deg San Helen er mwyn darganfod sut mae’n paratoi ei ddisgyblion ar gyfer yr ysgol. Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg ac mae ar gael mewn ardaloedd a dargedir er mwyn cefnogi teuluoedd i […]

Lleisiwch eich barn ar y Strategaeth Trechu Tlodi

Trechu tlodi yw un o flaenoriaethau pwysicaf y Cyngor. Mae ymchwiliad craffu newydd wedi dechrau sy’n edrych ar ffyrdd y gall Strategaeth Trechu Tlodi’r Cyngor gael ei gwella. Dros y misoedd nesaf, bydd y Panel Ymchwiliad Craffu Strategaeth Trechu Tlodi yn ystyried sawl agwedd ar y gwaith i drechu tlodi a bydd yn ceisio ateb […]

Galw am Dystiolaeth: Ymchwiliad i Drechu Tlodi

Mae ymchwiliad craffu newydd wedi dechrau sy’n ystyried dulliau o wella Strategaeth Trechu Tlodi’r cyngor. Dros y misoedd nesaf, bydd y panel yn ystyried llawer o agweddau ar y gwaith o drechu tlodi ac yn ceisio ateb y cwestiwn ‘Sut gellir gwella Strategaeth Trechu Tlodi’r cyngor?’ Mae trechu tlodi’n un o flaenoriaethau corfforaethol y cyngor, […]

TRAWSNEWID Y GWASANAETHAU I OEDOLION

Yn ôl ym mis Hydref 2014 sefydlwyd panel craffu er mwyn astudio’r newidiadau a oedd yn digwydd yn y gwasanaethau i oedolion er mwyn creu’r math o wasanaethau yr oedd eu hangen er mwyn diwallu anghenion poblogaeth sy’n heneiddio, cyllidebau sy’n llai a’r Ddeddf Gofal Cymdeithasol a Llesiant. Dros gyfnod o 18 mis, bu’r panel […]

Pa faterion addysg fydd Cynghorwyr Craffu yn edrych arnynt eleni?

Cyfarfu Panel Craffu Perfformiad Ysgolion yn ddiweddar i drafod ac i gytuno ar ei raglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod. Cyn y cyfarfod hwn, cysylltodd y panel â phenaethiaid, cyd-gynghorwyr, y cyhoedd a swyddogion y cyngor gan ofyn ‘beth yw pynciau allweddol y maes addysg ar hyn o bryd yn eu tyb nhw’ […]

Siarad â Chymunedau am Weithredu yn y Gymuned

Cyfarfu cynghorwyr â 15 cynrychiolydd o wahanol Ganolfannau Cymunedol ar draws Abertawe ar 18 Mai er mwyn cael eu barn a’u gwybodaeth am sut i gynnal ased cymunedol.  Mae cynghorwyr o Banel Craffu Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy yn ymchwilio i Weithredu yn y Gymuned, gan gynnwys sut gallwn gynorthwyo cymunedau i gynnal gwasanaethau ac asedau na […]