Panel Craffu Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid

Bydd y Panel Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chraffu Cyllid yn cwrdd am 1.30pm ddydd Mercher 12 Awst (Ystafell Bwyllgor 3a, Neuadd y Ddinas). Rôl y panel yw craffu perfformiad corfforaethol, gwaith gwella gwasanaethau a threfniadau cyllidebol y cyngor. Mae dwy sesiwn Cwestiwn ac Ateb ar yr agenda yr wythnos hon. Mae’r sesiwn gyntaf gyda’r Cynghorydd […]

Panel Ymchwilio Anweithgarwch Economaidd

Panel Ymchwilio Anweithgarwch Economaidd (Cynghorydd Arweiniol Chris Holley) Cafodd ymchwiliad ei gwblhau yn ystod 2013 a ofynnodd, ‘Sut gallai’r cyngor a’i bartneriaid leihau anweithgarwch economaidd yn Abertawe?’ Gwnaeth adroddiad y Panel Ymchwilio Anweithgarwch Economaidd, ‘Di-waith nid Di-werth’, nifer o argymhellion i’r Cabinet ac ymatebwyd yn ffurfiol iddynt ym mis Mehefin 2014. Roedd rhai negeseuon allweddol […]

Y camau nesaf ar gyfer Panel Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Bydd Panel Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn cwrdd am 4.30pm, ddydd Mawrth, 27 Gorffennaf yn Ystafell Bwyllgor 3, Y Ganolfan Ddinesig. Yn ystod ei gam datblygu, cytunodd y panel mai’i ddull dewisol o ddatblygu’i gynllun gwaith ar gyfer 2015/16 fydd dewis her Bwrdd Gwasanaethau Lleol i ymchwilio’n fanwl iddo, gan bwysleisio effeithiolrwydd gweithio mewn partneriaeth […]

Beth sydd nesaf i’r Panel Gwella Gwasanaethau a Chraffu Cyllid?

Bydd y Panel Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chraffu Cyllid yn cwrdd am 1.30pm ddydd Mercher 13 Mai (Ystafell Bwyllgor 3, Canolfan Ddinesig). Rôl y panel yw craffu perfformiad corfforaethol, gwaith gwella gwasanaethau a threfniadau cyllidebol y cyngor. Ar agenda’r wythnos hon yw sesiwn holi ac ateb gyda’r Cynghorydd David Hopkins, Aelod y Cabinet dros Dai […]