Craffu’r Gyllideb

Bydd aelodau’r cyhoedd a chynghorwyr yn cael cyfle i roi cwestiynau am y gyllideb yn uniongyrchol i Arweinydd Cyngor Abertawe. Cynhelir cyfarfod arbennig y Panel Perfformiad Craffu Gwella Gwasanaeth a Chyllid ddydd Mawrth 7 Chwefror am 10am yn Siambr y Cyngor, y Ganolfan Ddinesig. Diben y cyfarfod fydd trafod cynigion cyllidebol y cyngor ar gyfer […]

Beth sy’n digwydd gyda’r Panel Craffu ar Wella Gwasanaethau a Chyllid?

Y Panel Craffu ar Wella Gwasanaethau a Chyllid yw’r corff sy’n gyfrifol am sicrhau bod cyllideb y cyngor, a’i drefniadau gwella corfforaethol a gwasanaethau’n effeithiol ac yn effeithlon. Rhwng yn awr a’r Nadolig, bydd yn cynnal tri chyfarfod sy’n trafod amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: 23 Tachwedd  Adroddiad Cwynion Corfforaethol Blynyddol Strategaeth Ddigidol newydd Adroddiad […]

Chwe pheth hanfodol y mae coed yn eu gwneud i ni

Mae coed yn rhan hanfodol o’r dirwedd drefol ac yn ddiweddar, clywodd cynghorwyr craffu yn Abertawe am waith pwysig y mae’r cyngor yn ei wneud i sicrhau bod coed yn cael eu gwarchod a’u cadw. Clywodd y cynghorwyr am hyn gan Aelod y Cabinet dros Fenter, Datblygu ac Adfywio, a swyddogion o Wasanaethau Tirweddu a […]

Craffu Safon Ansawdd Tai Cymru

Yn ddiweddar sefydlodd Cynghorwyr Craffu weithgor i gwrdd â’r Cynghorydd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau’r Genhedlaeth Newydd, sy’n gyfrifol am dai’r cyngor, er mwyn trafod cynnydd y cyngor tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Mae’n ofyniad dan y safon i bob landlord cymdeithasol wella’u stoc tai hyd lefel dderbyniol erbyn 2020, […]

Canlyniadau Craffu ar y Gyllideb

Cynhaliodd y Panel Perfformiad Craffu Gwella Gwasanaethau a Chyllid ei gyfarfod blynyddol i graffu ar y gyllideb ar 10 Chwefror. Daeth y Cynghorydd Rob Stewart, Aelod y Cabinet dros Gyllid a Strategaeth (Arweinydd), ynghyd â Ben Smith, y Prif Gyfrifydd i’r cyfarfod. Diben y cyfarfod oedd i’r Panel ystyried adroddiad Cyllideb y Cabinet cyn cyfarfod […]

Craffu’r Gyllideb

Cynhelir cyfarfod o’r Panel Craffu Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid ddydd Mercher 10 Chwefror am 11pm yn Ystafell Bwyllgor 6, Neuadd y Ddinas. Ei ddiben fydd trafod Cynigion Cyllidebol y cyngor ar gyfer. Rôl y panel yw cwestiynu a herio agweddau ar y gyllideb er mwyn ei helpu i lunio barn a dod i gasgliadau […]