Siarad â darparwyr am Ofal Cymdeithasol yn y Cartref

BlogCyfarfu aelodau’r Panel Craffu Gofal Cymdeithasol yn y Cartref â nifer o ddarparwyr gofal cymdeithasol yn y cartref yn ddiweddar. Y nod oedd dysgu am y gwasanaeth maent yn ei ddarparu a rhoi cyfle unigryw i’r cynghorwyr glywed am bryderon a materion a allai fod yn effeithio ar y system bresennol.

Roedd aelodau’r Panel Gofal Cymdeithasol yn y Cartref yn ddiolchgar iawn i’r asiantaethau canlynol am gymryd rhan yn yr ymchwiliad ac am eu cyfraniad ato. Dyma rai o’r darparwyr gwasanaethau sy’n gweithio yn Abertawe a’r cyffiniau:

 • Gofal Cartref Alpha
 • Gwasanaethau  Cartref Crosshands
 • Gwasanaethau Nyrsio Aylecare
 • Gofal Cartref Village
 • Home Comforts
 • Cymdeithas Tai Teulu
 • Grwp Tai Coastal

Yn ystod y cyfarfod, codwyd nifer o faterion a theimlai’r cynghorwyr eu bod wedi cael tipyn i feddwl amdano yn sgîl y drafodaeth. Caiff canlyniadau eu canfyddiadau eu nodi mewn adroddiad manwl y bwriedir ei gyhoeddir tua mis Mehefin/Gorffennaf eleni, ynghyd ag unrhyw argymhellion maent am eu cynnig i wella’r gwasanaeth.

Dyma rai o’r materion a drafodwyd:

 1. Manteision gofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau a gofal sy’n canolbwyntio ar amser penodol ar gyfer tasgau
 2. Meini prawf cymhwyso i dderbyn gofal
 3. Y prosesau asesu ac ailasesu
 4. Sut mae’r  rhestr frocera’n gweithio
 5. Y goblygiadau ariannol – ar gyfer asiantaethau, defnyddwyr gwasanaeth a’r cyngor
 6. Cost gwasanaethau ychwanegol (preifat) i ddefnyddwyr gwasanaeth
 7. Rhwystrau i gyfathrebu
 8. Y weithdrefn gwyno
 9. Defnyddwyr  gwasanaeth sy’n camddefnyddio’r gwasanaeth
 10. Priodoldeb, amlder a hyd ymweliadau
 11. Beth mae contractau ‘0 awr’ yn ei olygu i ofalwyr
 12. Yr adnoddau a’r hyfforddiant sydd ar gael i ofalwyr
 13. Cyflogau gofalwyr, gan gynnwys costau teithio
 14. Gwasanaethau bwyd i ddefnyddwyr gwasanaeth, gan gynnwys amser i baratoi bwyd

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd y Panel yn ymweld â defnyddwyr gwasanaeth mewn canolfannau dydd ar draws Abertawe i glywed eu sylwadau am y gwasanaeth maent yn ei dderbyn yn eu cartrefi.

Os ydych yn teimlo  bod gennych rywbeth i’w gyfrannu at yr ymchwiliad hwn, e-bostiwch: scrutiny@swansea.gov.uk neu ffoniwch Swyddog Craffu ar 01792 636393.

 

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.