A yw eich plentyn yn barod am yr ysgol? … A yw eich ysgol yn barod i dderbyn plant?

20161123_140824

Gwelwyd bod llwyth o dystiolaeth sy’n awgrymu bod buddsoddiad yng ngwasanaethau’r blynyddoedd cynnar gan gynnwys parodrwydd plant i ddechrau’r ysgol, sy’n hynod fuddiol, nid yn unig i blant a’u teuluoedd, ond i gymdeithas yn ei chyfanrwydd. Mae tystiolaeth y gall y buddsoddiad hwn helpu i dorri’r cylch anfantais yn ein cymunedau drwy newid cyfleoedd bywyd plant.

Roedd gan gynghorwyr o’r Panel Craffu ddiddordeb mewn archwilio’r enghreifftiau helaeth o arfer da a ddangosir sy’n helpu i wneud plant a rhieni’n barod am yr ysgol. Roedd hyn yn cynnwys, er enghraifft, ymweliad ag Ysgol Gynradd San Helen a Dechrau’n Deg lle maent yn ymdrechu i fod yn ysgol sydd yng nghanol y gymuned, a dywedodd y rhieni y siaradon ni â nhw eu bod wedi cyflawni’r nod hwn. Ymwelon nhw â Cham wrth Gam a Chanolfan Plant Abertawe hefyd lle maent yn gweithio i ddatblygu pa mor barod y mae plant, yn ogystal â’u rhieni, i fynd i’r ysgol yn gorfforol ac yn emosiynol.

St Helens Flying Start 1

Fodd bynnag, canfyddiad allweddol o’n hymchwiliad oedd nid plant a rhieni’n unig oedd angen bod yn fwy parod i fynd i’r ysgol, ond mae’n rhaid i ysgolion eu hunain fod yn “fwy parod i dderbyn plant”. Teimlwyd ganddynt y gellid rhoi her fwy cadarn i ysgolion ar yr agwedd hon.

Daeth y Panel o hyd i fylchau mewn darpariaeth gwasanaethau i deuluoedd yn Abertawe. Yn benodol, cefnogaeth amlasiantaeth drwy Dechrau’n Deg, sydd ond ar gael i oddeutu chwarter o blant a’u teuluoedd yn Abertawe. Cydnabyddom fod hyn yn seiliedig ar ardaloedd a nodir bod ganddynt yr angen mwyaf ond rydym yn ymwybodol bod angen y fath hon o gefnogaeth ar blant ar draws rhannau eraill o Abertawe. Byddai’r holl blant yn elwa o’r fath ddarpariaeth, felly hoffem weld yr arfer gwych ac ethos Dechrau’n Deg yn cael eu defnyddio mewn ardaloedd eraill.

St Helens Flying Start2

Cyfarfu’r Panel naw gwaith dros gyfnod o bedwar mis er mwyn cwblhau’r ymchwiliad hwn. Hoffai’r Cynullydd, Hazel Morris, ddiolch i aelodau’r Panel Ymchwiliad a roddodd o’u hamser a’u hymrwymiad, ac i’r holl bobl a roddodd dystiolaeth a gwybodaeth i’r Panel.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.