Panel Craffu Addysg Grefyddol yn Cyfarfod Eto

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 27/09/2017 (ERW SG welsh 29 9 17).  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i

  1. gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor
  2. rhannu arfer da o ran craffu
  3. annog ymagweddau craffu a rennir ac osgoi dyblygu gwaith craffu
  4. rhoi her feirniadol a gwrthrychol i ERW ar bynciau o ddiddordeb yn ôl y galw
  5. cyfrannu i lywodraethu ERW mewn modd da ac effeithiol

Ar 29/09/2017, bydd cynghorwyr yn

  • rhannu eu rhaglenni gwaith craffu unigol
  • Derbyn y diweddaraf ar gynnydd hyfforddiant rheoli perfformiad mewn ysgolion, Cynllun Busnes ERW, Camau Gweithredu Estyn a Chynnydd Estyn hyd yn hyn
  • Y diweddaraf ar newid trefniadau ar gyfer arolygon awdurdodau lleol – Estyn
  • Bydd arweinydd y grwp wedyn yn ysgrifennu llythyr at Gyd-bwyllgor ERW i roi barn ac argymhellion sy’n deillio o’r yfarfod hwn.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.