Dilyniant ac adnewyddiad – dysgwch am y rhaglen waith craffu newydd

Mae rhaglen waith newydd bellach wedi’i chytuno, gyda dewis amrywiol o bynciau y mae cynghorwyr yn bwriadu eu hystyried dros y flwyddyn sydd i ddod. Mae’n cynrychioli dilyniant ac adnewyddiad i sicrhau bod craffu bob amser yn ystyried y pethau cywir. Ond cyn hynny, ychydig am ein taith hyd yn hyn…         […]

Sut rydym yn defnyddio tystiolaeth ar gyfer ymchwiliadau craffu

  Mae casglu tystiolaeth ar gyfer gwaith manwl yn agwedd sylfaenol ar arfer craffu. Fel arfer, bydd ymchwiliadau’n ceisio cynnig datrysiadau credadwy i faterion cymhleth y gellid eu mabwysiadu’n hyderus. Felly, mae angen i’r gwaith fod yn seiliedig ar broses gadarn o gasglu a defnyddio tystiolaeth. Fel unrhyw broses ymchwil, mae’n bwysig nodi’r egwyddorion sylfaenol. […]

Saith rheswm dros garu’ch adroddiad craffu blynyddol

Yr wythnos ddiwethaf adroddwyd am yr Adroddiad Craffu Blynyddol yng nghyfarfod Cyngor Abertawe. Gallwch ei lawrlwytho yma. Iawn, efallai nad hon yw’r ddogfen fwyaf cyffrous erioed, ond i unrhyw un sy’n ymwneud â chraffu mae’n hollbwysig, a chan fod nifer o gynghorau’n cynhyrchu’r dogfennau hyn, man a man iddynt fod yn ymarfer gwerth chweil. Felly rwyf […]

Craffu’n Cyrraedd y Rhestr Fer am Wobr Genedlaethol o Fri

Mae Cyngor Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr MJ, sef yr Oscars ar gyfer llywodraeth leol, yn y categori ‘Rhagoriaeth mewn Llywodraethu a Chraffu’. Mae cyrraedd y rhestr fer yn adlewyrchu ymagwedd ‘hyblyg’ y cyngor at waith craffu – mae llai o’r gwaith yn cael ei wneud mewn pwyllgorau ffurfiol a mwy […]

Dewis ein Blaenoriaethau ar gyfer 2016/17

Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliwyd 5ed Cynhadledd flynyddol Cynllunio Gwaith cynghorwyr. Mae’r digwyddiad hwn ar agor i’r holl gynghorwyr craffu, aelodau a gyfetholwyd ac aelodau lleyg o’r Pwyllgorau Archwilio a Safonau. Y diben oedd meddwl am ba bynciau craffu y dylid canolbwyntio arnynt y flwyddyn nesaf. Ystyriodd y cynghorwyr amrywiaeth o awgrymiadau gan gynnwys: Adolygu cynllun […]

Pum egwyddor ar gyfer craffu ystwyth

Pan gyflwynodd Cyngor Abertawe un pwyllgor ar gyfer craffu ym mis Tachwedd 2012, roedd y syniad yn syml – cael model a oedd wedi’i arwain gan aelodau, yn ymatebol, yn hyblyg ac yn gallu cynnwys pob cynghorydd mainc gefn yn ôl ei ddiddordebau. Ers hynny, mae’r syniad hwn wedi’i ddatblygu a’i fireinio’n ymagwedd effeithiol a […]