Diweddariad ar ddulliau rheoli perygl llifogydd y cyngor

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Cyfarfu Cynghorwyr Craffu ar Banel yr Amgylchedd Naturiol yn ddiweddar i edrych ar Reoli Perygl Llifogydd. Roedd y Cynghorydd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella’r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd yn […]

Cynghorwyr Craffu’n trafod Gwella Ysgolion yn Abertawe

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Cyfarfu’r Panel Craffu Addysg yn ddiweddar ag Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, y Cynghorydd Robert Smith a’r Ymgynghorydd Gwella Ysgolion Arweiniol i edrych ar wella ysgolion. Roedd […]

Rhagor o swyddogion yn cael eu hawdurdodi i roi Hysbysiadau o Gosb Benodol i barhau i fynd i’r afael â thaflu sbwriel a thipio anghyfreithiol yn Abertawe

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Mae Cynghorwyr Craffu wedi canmol gwaith caled staff sy’n ymwneud â sbwriel a glanhau’r gymuned, sydd wedi gorfod ymdrin â symiau digynsail o sbwriel a gweithio dan gyfyngiadau oherwydd y pandemig. […]

Cynghorwyr Craffu’n trafod effeithiau parhaus y pandemig ar gyllid; Adroddiad Monitro’r Gyllideb Ch1 – 2021-22

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Mae Cynghorwyr Craffu’r Panel Gwella Gwasanaethau a Chyllid wedi trafod Adroddiad Monitro Cyllideb Ch1 2021/22  â’r Prif Swyddog Cyllid. Clywodd y Panel, er ei fod yn rhy gynnar i ragweld yn […]

Ymchwiliad Craffu Caffael

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Mae’r Ymchwiliad Craffu Caffael yn symud yn ei flaen yn gyflym, gyda thystiolaeth wedi’i chasglu o holl adrannau’r cyngor, archwilio mewnol a gr?p o gontractwyr lleol. Ar 10 Tachwedd, bydd y […]

Sut mae Cyngor Abertawe’n gwella sut mae’n cyflawni ei ddyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010?

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Diweddariad: Mae’r cyfarfod dilynol bellach wedi’i ohirio nes 26 Ionawr 2022. Parhewch i anfon unrhyw ymholiadau neu bethau yr hoffech eu trafod i craffu@abertawe.gov.uk Bydd y Panel Ymchwiliad Craffu Cydraddoldebau yn […]