Grwp Craffu ERW i gwrdd ym mis Ionawr

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cwrdd 27/01/2020. Pwrpas y grwp yw helpu i sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau i blant yn y Rhanbarth trwy gefnogi craffu effeithiol i

  1. gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor
  2. rhannu arfer da o ran craffu
  3. annog ymagweddau craffu a rennir ac osgoi dyblygu gwaith craffu
  4. rhoi her feirniadol a gwrthrychol i ERW ar bynciau o ddiddordeb yn ôl y galw
  5. cyfrannu i lywodraethu ERW mewn modd da ac effeithiol

Ar 27/01/2020, bydd cynghorwyr yn

  • Siarad â Chadeirydd Cyd-bwyllgor ERW a’r Prif Weithredwr Arweiniol am gynnydd gyda’r rhaglen ddiwygio, y strwythur llywodraethu sy’n dod i’r amlwg a’r cynllun dirprwyo ynghyd â’r cynnydd o ran cyflwyno’r cwricwlwm newydd
  • Cwrdd ag Arweinydd ERW ar gyfer y Cwricwlwm Uwchradd ac Arholiadau
  • Cwrdd ag Arweinydd ERW ar gyfer Partneriaethau Sefydliadau Addysg Uwch 

Bydd copi o’r Agenda ar gael ar wefan ERW bythefnos cyn y cyfarfod.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.