Panel Craffu Addysg Grefyddol yn Cyfarfod Eto

Bydd Cynghorwyr Craffu o'r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 27/09/2017 (ERW SG welsh 29 9 17).  Diben y grwp yw helpu i sicrhau'r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor rhannu … [Read More...]

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio rhanbarthol yn Abertawe? Ymchwiliad craffu newydd yn dechrau’n fuan

Ers peth amser mae Llywodraeth Cymru wedi gweld cydweithio rhwng gwasanaethau cyhoeddus a llywodraeth leol yn arbennig fel modd o ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon ac effeithiol.Nododd y cynghorwyr hwn yn fater caffael pwysig mewn cynhadledd ar gyfer cynghorwyr craffu ym mis Gorffennaf. Yn dilyn … [Read More...]

Rôl heriol iawn, sut gall y cyngor sicrhau bod llywodraethwyr ysgol yn darparu her effeithiol i’w hysgolion?

Cwblhawyd Ymchwiliad craffu i rôl llywodraethwyr ysgol gan gynghorwyr ym mis Ionawr 2016. Bydd cynghorwyr nawr yn cwrdd ag Aelod y Cabinet dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes a swyddogion yr Adran Addysg ar 25 Medi i ystyried yr effaith a'r cynnydd a wnaed gyda'r darn hwn o waith. Daeth yr … [Read More...]

Cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf wrth Graffu ar Addysg

Corff Craffu Addysg Cyngor Abertawe, sef corff craffu perfformiad ysgolion, sydd â'r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe'n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau ei fod yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad … [Read More...]

Dilyniant ac adnewyddiad – dysgwch am y rhaglen waith craffu newydd

Mae rhaglen waith newydd bellach wedi'i chytuno, gyda dewis amrywiol o bynciau y mae cynghorwyr yn bwriadu eu hystyried dros y flwyddyn sydd i ddod. Mae'n cynrychioli dilyniant ac adnewyddiad i sicrhau bod craffu bob amser yn ystyried y pethau cywir. Ond cyn hynny, ychydig am ein taith hyd yn … [Read More...]