Ymchwiliad craffu i rôl llywodraethwyr ysgol

Clywyd gan y panel fod yr ymchwiliad wedi darparu cyfle defnyddiol i fyfyrio ar gefnogaeth ar gyfer llywodraethu ysgolion. Mae wedi cefnogi’r angen i’r Tîm Cefnogi Llywodraethwyr weithio’n agosach gyda chydweithwyr Ein Rhanbarth ar Waith (ERW). Dywedwyd wrthym fod hyn yn profi’n fuddiol wrth helpu ysgolion a chyrff llywodraethu i wella. Enghraifft o hyn yw […]

Galw am weithredu: Ymchwiliad Craffu i weithio rhanbarthol

Mae panel ymchwiliad craffu newydd wedi dechrau a fydd yn edrych ar weithio rhanbarthol.Dros y misoedd nesaf bydd y panel yn ymchwilio i agweddau ar weithio rhanbarthol ac yn ceisio mynd i’r afael â’r cwestiynau allweddol canlynol ‘Sut gall y cyngor, gyda’i bartneriaid, ddatblygu a gwella gweithio rhanbarthol er lles Abertawe a’i thrigolion?’ Mae cynghorwyr […]

Cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf wrth Graffu ar Addysg?

Corff Craffu Addysg Cyngor Abertawe, sef corff craffu perfformiad ysgolion, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau ei fod yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Dyma’r cyfarfodydd sydd ar ddod ar gyfer […]

Panel Craffu Addysg Grefyddol yn Cyfarfod Eto

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 27/09/2017 (ERW SG welsh 29 9 17).  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor rhannu arfer da o ran craffu annog […]

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio rhanbarthol yn Abertawe? Ymchwiliad craffu newydd yn dechrau’n fuan

Ers peth amser mae Llywodraeth Cymru wedi gweld cydweithio rhwng gwasanaethau cyhoeddus a llywodraeth leol yn arbennig fel modd o ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon ac effeithiol.Nododd y cynghorwyr hwn yn fater caffael pwysig mewn cynhadledd ar gyfer cynghorwyr craffu ym mis Gorffennaf. Yn dilyn hyn, mae Panel Craffu wedi’i sefydlu a byddant yn cwrdd ar […]