Cynghorwyr Craffu’n llongyfarch Pennaeth, llywodraethwyr, staff a rheini Ysgol Gynradd Treforys

Mae Cynghorwyr Craffu o’r Panel Perfformiad Ysgolion wedi llongyfarch  Pennaeth, staff, Ymgynghorydd Herio, corff llywodraethu, rhieni a disgyblion Ysgol Gynradd Treforys am eu gwaith caled a’u hymrwymiad i ysgogi gwelliant yn yr ysgol. Mae’r panel yn gyffredinol yn falch o weld tîm arweinyddiaeth cryf yn datblygu yn yr ysgol ynghyd â chorff llywodraethu cefnogol a […]

Panel Craffu Addysg Grefyddol yn Cyfarfod Eto

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 09/03/2018  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor rhannu arfer da o ran craffu annog ymagweddau craffu a rennir ac osgoi […]

Felly beth yw ein sefyllfa gyda’r Ymchwiliad Craffu i Weithio Rhanbarthol?

Mae’r Ymchwiliad Craffu i Weithio Rhanbarthol bellach yn gwneud cynnydd da. Mae’r cynghorwyr wedi cwrdd â chyfarwyddiaethau gwahanol y cyngor i drafod, mewn manylder, y gweithgareddau gweithio rhanbarthol sy’n cael eu cynnal. Ym mis Chwefror bydd y panel yn cwrdd â rhai o’r partneriaid sydd wedi’u nodi drwy’r broses hon, gan gynnwys: Bae’r Gorllewin, Ein […]

Felly beth sy’n digwydd ym maes Craffu ar Addysg yn Abertawe ym mis Chwefror/Mawrth?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Dyma’r cyfarfodydd sydd ar ddod ar […]

Beth yw barn pobl ifanc Ysgol yr Olchfa am y cwricwlwm newydd i Gymru?

Bu cynghorwyr o Banel Craffu Perfformiad Ysgolion yn cwrdd â disgyblion Panel Ymgynghorol Ysgol Gyfun yr Olchfa i drafod eu barn am y cwricwlwm newydd i Gymru a sut mae’r astudiaeth beilot yn datblygu yn eu hysgol. Gofynnwyd iddynt ystyried Sut mae’r ysgol yn eu helpu i baratoi ar gyfer bywyd Yr hyn mae’r ysgol […]

Tîm craffu’n canolbwyntio ar wasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol ac anableddau

Bu’r Panel Craffu Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn edrych ar benderfyniad y Cabinet sydd ar ddod o ganlyniad i’r adolygiad comisiynu a oedd yn canolbwyntio ar wasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol ac anableddau. Roedd yr adolygiad hwn yn ystyried yr opsiynau ar gyfer newidiadau i’r gwasanaethau sydd ar gael i blant ag anghenion ychwanegol ac […]