Cynghorwyr yn llongyfarch Ysgol Gynradd Burlais

Roedd Cynghorwyr Craffu Abertawe wedi cwrdd â Phennaeth a Chadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Burlais i drafod sut mae’r ysgol yn gweithio i wella’n barhaus. Clywodd y cynghorwyr gan y Pennaeth fod yr ysgol yn newydd ac yn gyfuniad o ddwy ysgol gynradd. Mae’n ysgol gynradd fawr gyda 553 o ddisgyblion ar y gofrestr bresennol ac […]

Cynghorwyr Craffu’n cwrdd ag aelodau o Glwb Cyn-filwyr Lluoedd Arfog Ei Mawrhydi

Mae Cynghorwyr Craffu yn Abertawe’n ymchwilio i gydraddoldeb ac, fel rhan o hyn, maent yn cwrdd â detholiad eang o bobl er mwyn iddynt ddeall y materion allweddol sy’n effeithio ar fywydau pobl. Byddant yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i’w helpu i lunio cyfres o argymhellion i wella gwasanaethau’r cyngor. Yr wythnos hon, gwnaethant gwrdd […]

Cynghorwyr Craffu’n ymweld ag Ysgol Gynradd Treforys

Yn ystod y cyfarfod ar 20 Chwefror 2019, ymwelodd y cynghorwyr craffu ag Ysgol Gynradd Treforys er mwyn cwrdd â’r Pennaeth, Cadeirydd y Llywodraethwyr a’r Ymgynghorydd Herio i drafod sut mae’r gwelliannau a drafodwyd pan ddaeth cynghorwyr i gwrdd â nhw ym mis Chwefror y llynedd yn cael eu rhoi ar waith. O ganlyniad i’r […]

Panel Craffu Addysg Grefyddol yn Cyfarfod Eto

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 25/03/2019  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor rhannu arfer da o ran craffu annog ymagweddau craffu a rennir ac osgoi dyblygu […]

Felly, beth sy’n digwydd yn yr Ymchwiliad Craffu Cydraddoldebau?

Mae’r Ymchwiliad Craffu Cydraddoldebau yn Abertawe yn parhau ar gyflymder, gyda Chynghorwyr yn siarad â phobl o grwpiau a sefydliadau gwahanol ar draws Abertawe. Maent wedi siarad â phobl ifanc trwy’r Sgwrs Fawr, pobl h?n yn y Rhwydwaith 50+, a’r gymuned LGBT yn y Fforwm LGBT. Mae’r panel hefyd yn bwriadu siarad â gofalwyr, y […]

Cynghorwyr Abertawe i archwilio Gorfodi Amgylcheddol

Sefydlwyd gweithgor i archwilio gorfodi amgylcheddol yn Abertawe. Bydd Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, Pennaeth Priffyrdd a Chludiant a Phennaeth Rheoli Gwastraff a Pharciau’n dod i’r cyfarfod i drafod materion â chynghorwyr ac yn darparu adroddiad trosolwg am y mater. Byddant yn ystyried, er enghraifft, yr wybodaeth sydd ar gael, yn […]