Ymchwiliad Craffu Caffael

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Mae’r Ymchwiliad Craffu Caffael yn symud yn ei flaen yn gyflym, gyda thystiolaeth wedi’i chasglu o holl adrannau’r cyngor, archwilio mewnol a gr?p o gontractwyr lleol. Ar 10 Tachwedd, bydd y […]

Galw am Dystiolaeth: Ymchwiliad Craffu Caffael

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwchcraffu@abertawe.gov.uk Caffael yw’r prif ffocws ar gyfer yr ymchwiliad. Y cwestiwn allweddol felly yw:Beth y mae Cyngor Abertawe’n ei wneud i sicrhau ei fod yn caffael yn lleol, yn foesegol ac yn […]

Grwp Craffu ERW i gwrdd ym mis Mawrth

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r pum awdurdod lleol yn cwrdd 01/03/2021. Pwrpas y grwp yw helpu i sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau i blant yn y Rhanbarth trwy gefnogi craffu effeithiol i cefnogi craffu cyson ar draws y pum cyngor rhannu arfer da o ran craffu annog ymagweddau craffu a rennir ac osgoi dyblygu gwaith craffu rhoi […]

Cynghorwyr Abertawe’n craffu ar gynigion y Gyllideb Flynyddol

Bydd Cynghorwyr Craffu’n craffu ar bapurau’r Gyllideb Flynyddol a gânt eu cyflwyno i Gabinet y cyngor ar 18 Chwefror 2021. Bydd y Panel Gwella Gwasanaethau a Chyllid yn craffu ar y papurau hyn cyn penderfynu arnynt ond cyn hynny bydd gan y paneli craffu gwahanol y cyfle i edrych ar y gyllideb o safbwynt gwasanaeth unigol. […]

Partneriaeth Sgiliau Abertawe

Roedd y Panel Craffu Perfformiad Addysg yn meddwl bod y drafodaeth a gafwyd gydag aelodau  Partneriaeth Sgiliau Abertawe yn un ddefnyddiol iawn, gan eu helpu i ddeall y rôl, y cynnydd sy’n cael ei wneud a’r gwerth ychwanegol o gael y fath bartneriaeth yn Abertawe. Gallwch weld fideo o’r cyfarfod yma: https://www.youtube.com/embed/IlakSASRkYc Clywodd Cynghorwyr am […]

Addysg Ddewisol yn y Cartref

Dewisodd y Panel Craffu Perfformiad Addysg edrych ar y mater hwn gan fod nifer y ceisiadau i ddatgofrestru disgyblion a dewis eu haddysgu gartref wedi cynyddu o ganlyniad i sefyllfa COVID-19. Clywodd y panel nad yw’r awdurdod lleol yn gyfrifol am ddarparu Addysg Ddewisol yn y Cartref ac nid oes ganddo unrhyw rwymedigaeth statudol i’w […]