Sut gall gweithio rhanbarthol wasanaethu preswylwyr Abertawe’n well?

Drwy holl ddryswch presennol y darlun rhanbarthol yng Nghymru, mae’r Panel Craffu  yn teimlo bod rhaid i ffocws clir fod ar ganlyniadau ein dinasyddion.Dyma oedd barn y Panel Ymchwiliad Craffu Gweithio Rhanbarthol sydd newydd gwblhau adolygiad sy’n edrych ar sut gall y cyngor, ynghyd â’i bartneriaid, ddatblygu a gwella gweithio rhanbarthol er lles Abertawe a’i […]

Digartrefedd yn Abertawe

Bydd Cynghorwyr Craffu yn cynnal Gweithgor er mwyn trafod darpariaeth y cyngor ar gyfer pobl ddigartref yn Abertawe. Cynhelir y cyfarfod cyntaf ar 12 Mehefini er mwyn trafod problemau Abertawe mewn perthynas â digartrefedd, y gwasanaethau sydd ar gael ac i ganfod gwybodaeth gan nifer o sefydliadau perthnasol am yr hyn sydd angen ei wneud […]

Gwyddoniaeth yn Ysbrydoli Craffu

Dylai gwyddoniaeth fod yn beth gyffrous i bobl ifanc, gan roi’r sgiliau a’r cyfleoedd iddynt wella’u dyfodol. Ar hyn o bryd, nid yw pob person ifanc yn cael ei ysbrydoli gan wyddoniaeth. Mae gwyddoniaeth i’w gweld ym mhob man. Mae ysbrydoli pobl ifanc a deall hynny’n allweddol. Gallant edych y tu allan, lle gwelir coed […]

Trefnwyd Gweithgor Craffu i ystyried Cydlyniant Cymunedol yn Abertawe

Trefnwyd Gweithgor Craffu i ystyried Cydlyniant Cymunedol yn Abertawe ar 20 Mehefin er mwyn archwilio gwaith ac effeithiolrwydd y cyngor a’i bartneriaethau wrth gefnogi a hyrwyddo cydlyniant cymunedol. Bydd y gweithgor yn edrych ar y cyfeiriad neu’r strategaeth drosgynnol yn benodol. Mae’r materion y mae’r gweithgor yn bwriadu eu trafod yn cynnwys: Rhwystrau i wella […]

Cynghorwyr Craffu yn canmol cynnydd yn Ysgol yr Esgob Vaughan

Canmolwyd y pennaeth, yr uwch-dîm arweinyddiaeth a staff yr ysgol gan y Panel Craffu Perfformiad Ysgolion am y gwelliannau a wnaed yn yr ysgol ers 2016 ac edrychant ymlaen at weld yr ysgol yn parhau i wella o’i sylfaen gadarn erbyn. Roedd y cynghorwyr yn falch o weld y tîm arweinyddiaeth newydd a chryf yn […]

Cymryd camau dilynol ac edrych ar effaith yr Ymchwiliad Craffu i Ba mor Barod yw Plant i Fynd i’r Ysgol

Bydd yr Ymchwiliad Craffu i Ba mor Barod yw Plant i Ddechrau’r Ysgol yn cwrdd eto ar 27 Mawrth 2018 i edrych ar yr effaith a’r cynnydd a wnaed gyda’r argymhellion y cytunodd y Cabinet arnynt o ganlyniad i’r darn hwn o waith. Ymgymerodd y panel â’r ymchwiliad yn 2017 a arweiniodd at lawer o argymhellion y […]