Beth sy’n digwydd ym myd craffu addysg yn Abertawe?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion.   Dyma’r cyfarfodydd sydd ar ddod […]

Cynghorwyr Craffu yn canmol cynnydd yn Ysgol yr Esgob Vaughan

Canmolwyd y pennaeth, yr uwch-dîm arweinyddiaeth a staff yr ysgol gan y Panel Craffu Perfformiad Ysgolion am y gwelliannau a wnaed yn yr ysgol ers 2016 ac edrychant ymlaen at weld yr ysgol yn parhau i wella o’i sylfaen gadarn erbyn. Roedd y cynghorwyr yn falch o weld y tîm arweinyddiaeth newydd a chryf yn […]

Cynghorwyr craffu yn cynnig awgrymiadau i wella cynnal a chadw ffyrdd a throedffyrdd yn Abertawe

Cyfarfu cynghorwyr craffu y Gweithgor Cynnal a Chadw Ffyrdd a Throedffyrdd ag uwch-swyddogion yr Adran Priffyrdd a Chludiant ac Aelod y Cabinet dros Wasanaethau’r Amgylchedd, y Cynghorydd Mark Thomas, er mwyn trafod ei adroddiad ar gynnal a chadw ffyrdd a throedffyrdd yn Abertawe. Mynegodd y gweithgor bryderon yngl?n â’r ôl-groniad o waith gwerth £54 miliwn […]

Cymryd camau dilynol ac edrych ar effaith yr Ymchwiliad Craffu i Ba mor Barod yw Plant i Fynd i’r Ysgol

Bydd yr Ymchwiliad Craffu i Ba mor Barod yw Plant i Ddechrau’r Ysgol yn cwrdd eto ar 27 Mawrth 2018 i edrych ar yr effaith a’r cynnydd a wnaed gyda’r argymhellion y cytunodd y Cabinet arnynt o ganlyniad i’r darn hwn o waith. Ymgymerodd y panel â’r ymchwiliad yn 2017 a arweiniodd at lawer o argymhellion y […]

Cynghorwyr Craffu’n llongyfarch Pennaeth, llywodraethwyr, staff a rheini Ysgol Gynradd Treforys

Mae Cynghorwyr Craffu o’r Panel Perfformiad Ysgolion wedi llongyfarch  Pennaeth, staff, Ymgynghorydd Herio, corff llywodraethu, rhieni a disgyblion Ysgol Gynradd Treforys am eu gwaith caled a’u hymrwymiad i ysgogi gwelliant yn yr ysgol. Mae’r panel yn gyffredinol yn falch o weld tîm arweinyddiaeth cryf yn datblygu yn yr ysgol ynghyd â chorff llywodraethu cefnogol a […]

Cynghorwyr Craffu yn edrych ar lyfrgelloedd Abertawe

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu y Panel Cyllid a Gwella Gwasanaethau ar 7 Chwefror i drafod Adroddiad Perfformiad Blynyddol Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 16/17. Cafodd y Panel gyflwyniad gan Uwch-swyddogion y Gwasanaethau Diwylliannol ar fframwaith cyfredol Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru.  Mae fframweithiau’n sicrhau bod llyfrgelloedd yng Nghymru’n bodloni safonau penodol.   Roedd Cynghorwyr Craffu’n falch o ymdrechion […]