10 peth y dylech eu gwybod am graffu

P’un a ydych newydd ddechrau gweithio i gyngor neu mae gennych flynyddoedd o brofiad, mae’n ddigon posib nad oes neb erioed wedi esbonio diben craffu i chi. Rydym wedi cydnabod bod angen cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith staff y cyngor am swyddogaeth craffu, y gwaith sy’n cael ei wneud, a’i effaith.             […]

Lles ceffylau ar dennyn wedi gwella’n sylweddol!

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu’r Gweithgor Ceffylau ar Dennyn ar 31 Ionawr i gyd-drafod a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerwyd gan y cyngor a’i bartneriaid ar y sefyllfa bresennol mewn perthynas â cheffylau ar dennyn ar dir cyhoeddus. Roedd cynghorwyr yn falch o glywed y cynnydd mawr a wnaed yn dilyn eu cyfarfod […]

Cyflwyniad i Graffu Gwella Gwasanaethau a Chyllid

Prif ddiben Panel Craffu Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chyllid yw sicrhau bod trefniadau cyllidebol, corfforaethol a gwella gwasanaethau’r cyngor yn effeithiol ac yn effeithlon. Mae’r panel yn cwrdd unwaith y mis i ystyried agweddau gwahanol ar fonitro cyllid a pherfformiad. Mae’r panel yn gofyn cwestiynau sy’n cynnwys:   Sut mae perfformiad yn cymharu â blynyddoedd […]

Craffu ar y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

Mae perfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol Plant a Theuluoedd (GPTh) yn cael ei fonitro gan gynghorwyr craffu yn Abertawe. Mae newidiadau mawr yn digwydd i’r GPTh a rôl panel craffu perfformiad y GPTh yw sicrhau y cynhelir perfformiad ac y gwneir gwelliannau pellach ar draws holl feysydd y gwasanaeth.   Gweledigaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd […]

Felly beth yw ein sefyllfa gyda’r Ymchwiliad Craffu i Weithio Rhanbarthol?

Mae’r Ymchwiliad Craffu i Weithio Rhanbarthol bellach yn gwneud cynnydd da. Mae’r cynghorwyr wedi cwrdd â chyfarwyddiaethau gwahanol y cyngor i drafod, mewn manylder, y gweithgareddau gweithio rhanbarthol sy’n cael eu cynnal. Ym mis Chwefror bydd y panel yn cwrdd â rhai o’r partneriaid sydd wedi’u nodi drwy’r broses hon, gan gynnwys: Bae’r Gorllewin, Ein […]

Felly beth sy’n digwydd ym maes Craffu ar Addysg yn Abertawe ym mis Chwefror/Mawrth?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Dyma’r cyfarfodydd sydd ar ddod ar […]