Beth yw barn pobl ifanc Ysgol yr Olchfa am y cwricwlwm newydd i Gymru?

Bu cynghorwyr o Banel Craffu Perfformiad Ysgolion yn cwrdd â disgyblion Panel Ymgynghorol Ysgol Gyfun yr Olchfa i drafod eu barn am y cwricwlwm newydd i Gymru a sut mae’r astudiaeth beilot yn datblygu yn eu hysgol. Gofynnwyd iddynt ystyried Sut mae’r ysgol yn eu helpu i baratoi ar gyfer bywyd Yr hyn mae’r ysgol […]

Tîm craffu’n canolbwyntio ar wasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol ac anableddau

Bu’r Panel Craffu Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn edrych ar benderfyniad y Cabinet sydd ar ddod o ganlyniad i’r adolygiad comisiynu a oedd yn canolbwyntio ar wasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol ac anableddau. Roedd yr adolygiad hwn yn ystyried yr opsiynau ar gyfer newidiadau i’r gwasanaethau sydd ar gael i blant ag anghenion ychwanegol ac […]

Felly beth sy’n digwydd ym maes Craffu ar Addysg yn Abertawe ym mis Rhagfyr/Ionawr?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Dyma’r cyfarfodydd sydd ar ddod ar […]

Cynghorwyr Craffu Abertawe’n Ystyried Ffïoedd Meysydd Parcio yn Abertawe

Mae cynghorwyr craffu’n bwriadu cwrdd ar 28 Tachwedd i drafod ffïoedd meysydd parcio yn Abertawe. Maent wedi cael cylch gorchwyl gan Bwyllgor y Rhaglen Graffu i sefydlu gweithgor untro i drafod problemau a gofyn cwestiynau am ffïoedd a darpariaeth meysydd parcio ar draws Abertawe gan gynnwys gwybodaeth am berfformiad gwasanaethau a chynlluniau i’w gwella. Bydd […]

Grwp Cynghorwyr Craffu ERW 29 Medi 2017

Daeth Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Pwyllgorau Craffu Addysg yr awdurdodau lleol ynghyd yn Aberhonddu ar gyfer eu Grwp Cynghorwyr Craffu a gynhelir ddwywaith y flwyddyn ar 29 Medi 2017. Isod ceir manylion am rai o gasgliadau’r Grwp Cynghorwyr sydd wedi cael eu cynnwys mewn llythyr at Gadeirydd Cyd-bwyllgor ERW. Cwota o Ymgynghorwyr Herio Rhoddodd y Rheolwr-gyfarwyddwr y diweddaraf i’r Grwp Cynghorwyr […]

Ymchwiliad craffu i rôl llywodraethwyr ysgol

Clywyd gan y panel fod yr ymchwiliad wedi darparu cyfle defnyddiol i fyfyrio ar gefnogaeth ar gyfer llywodraethu ysgolion. Mae wedi cefnogi’r angen i’r Tîm Cefnogi Llywodraethwyr weithio’n agosach gyda chydweithwyr Ein Rhanbarth ar Waith (ERW). Dywedwyd wrthym fod hyn yn profi’n fuddiol wrth helpu ysgolion a chyrff llywodraethu i wella. Enghraifft o hyn yw […]