Felly, beth sy’n digwydd ym maes Craffu ar Addysg?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Gwnaethant gwrdd yn ddiweddar i drafod […]

0 syniad i wella lles mewn ysgolion

Ymwelodd Cynghorwyr o’r Panel Craffu Perfformiad Ysgolion ag Ysgol Gymunedol Dylan Thomas ym mis Gorffennaf i gwrdd â’r pennaeth, cadeirydd y llywodraethwyr ac aelodau eraill o staff yr ysgol. Penderfynodd y Cynghorwyr siarad â’r ysgol hon oherwydd eu bod wedi clywed am arfer da’r ysgol mewn perthynas â lles disgyblion gyda’r nod o wella cyrhaeddiad […]

Cynghorwyr Craffu’n hapus iawn gyda chanlyniadau’r Ymchwiliad i’r Amgylchedd Naturiol

Ym mis Gorffennaf ymatebodd Aelod y Cabinet dros Gyflwyno i Ymchwiliad Craffu’r Amgylchedd Naturiol. Roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn a chymeradwywyd 18 o’r 20 o argymhellion gan wrthod y ddau a oedd yn weddill am resymau ariannol. Os bydd y cyllid ar gael, caiff y ddau argymhelliad sy’n weddill eu rhoi ar waith. O […]

7 ffordd y gallwn wella cydraddoldeb yn Abertawe

Dyfarnodd panel o gynghorwyr craffu fod ‘Cyngor Abertawe yn trin pobl yn deg ond gallai wneud yn well’. Roedd yr Ymchwiliad yn ystyried ‘sut y gall y cyngor wella’r ffordd y mae’n bodloni ac yn ymgorffori’r gofynion o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru 2011)’. Meddai Cynullydd y Panel Ymchwiliad […]

Craffu: Gadewch i ni ei ddadansoddi

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth yw pwrpas craffu, pam y mae’n bodoli a pha fanteision a geir ohono? Rydym wedi llunio’r arweiniad syml hwn i helpu i ateb y cwestiynau pwysig hyn. Craffu Eir ati i graffu drwy ‘holi effeithiol’ sy’n golygu gofyn y math o gwestiynau sy’n canfod ffeithiau pwysicaf mater a’r […]

Cynghorwyr Craffu’n canolbwyntio ar ddefnydd Cyngor Abertawe o ddata

Yn ei gyfarfod diweddaraf, edrychodd y Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid ar adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Ddefnydd y Llywodraeth Leol o Ddata. Roedd Aelod y Cabinet a’r Swyddog sy’n gyfrifol am y gwaith yn bresennol i esbonio’r adroddiad a’r gwaith y maent yn ei wneud i sicrhau bod defnydd data’n flaenoriaeth. Clywodd y […]