Galw am Dystiolaeth: Ymchwiliad Craffu Cydraddoldeb

Mae panel ymchwiliad craffu newydd wedi cychwyn sy’n edrych ar Gydraddoldeb. Mae cynghorwyr ar y panel yn edrych yn benodol ar ‘Pa mor effeithiol y mae’r cyngor yn bodloni ac yn ymgorffori gofynion o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru)? Bydd yr ymchwiliad yn edrych yn benodol at sut yr […]

Cynghorwyr craffu i edrych ar anghydraddoldebau yn Abertawe

Bydd cynghorwyr craffu yn Abertawe’n cynnal ymchwiliad i anghydraddoldeb yn Abertawe. Codwyd y mater hwn fel ffocws ar gyfer gwaith craffu manwl eleni gan gynghorwyr yn eu Cynhadledd Cynllunio Gwaith Craffu ym mis Mehefin 2018. Mae Pwyllgor y Rhaglen Graffu wedi sefydlu panel o gynghorwyr i edrych yn benodol ar y mater ac awgrymwyd y […]

Cynghorwyr Abertawe i edrych ar lygredd aer a swn

Sefydlwyd gweithgor i edrych ar lygredd aer a swn yn Abertawe. Bydd Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd a Phennaeth Tai a Diogelu’r Cyhoedd yn bresennol yn y cyfarfod i drafod y materion â chynghorwyr ac i ddarparu adroddiad trosolwg am y mater. Byddant yn edrych ar yr wybodaeth sydd ar gael, […]

Beth sy’n digwydd ym myd craffu addysg yn Abertawe?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Dyma’r cyfarfodydd sydd ar ddod ar […]

Cabinet Abertawe’n cytuno ag argymhellion Craffu ar gyfer Gweithio Rhanbarthol

Cytunodd Cabinet y cyngor gyda phob un o’r 11 o argymhellion a nodwyd o ganlyniad i’r Ymchwiliad Craffu Gweithio Rhanbarthol yn y cyfarfod ar 16 Awst 2018. Mae’r Cabinet wedi ymateb i’r argymhellion yn yr adroddiad, neu’n bwriadu ymateb iddynt, yn y ffyrdd canlynol: Ailstrwythuro’r uwch-reolwyr, a gymeradwywyd gan y cyngor ar 21 Mehefin, a […]

Addysg trwy Graffu Gweithio Rhanbarthol i gyfarfod ym mis Medi

Dysgu syfrdanol Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 10 Medi 18.  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor rhannu arfer da o ran craffu annog ymagweddau craffu a […]