Datblygiadau Byw â Chymorth ar gyfer y Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu

Cyfarfu Panel Craffu Perfformiad Gwasanaethau i Oedolion ar 24 Medi i drafod yr adroddiad gan y Cynghorydd Mark Child, Aelod y Cabinet dros Ofal, Iechyd a Heneiddio’n Dda ar ‘Ddatblygiadau Byw â Chymorth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu’. Roedd yr adroddiad yn cynnwys y canlynol: Crynodeb o broffil o ddarpariaeth y gwasanaethau […]

Panel Craffu i lobïo Llywodraeth Cymru am Orfodi Cryfach a Chosbau Llymach am Niweidio Bioamrywiaeth

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu ar 25 Medi i drafod cylch gorchwyl y panel newydd sef Panel Perfformiad yr Amgylchedd Naturiol a throsolwg o ymrwymiadau’r cyngor mewn perthynas â hyn. Roedd y drafodaeth yn canolbwyntio’n bennaf ar weithgarwch dros y 3 blynedd diwethaf, ond mae cyngor Abertawe wedi bod yn gwneud gwaith mewn cysylltiad â hyn am […]

Cyngor mor barod ag y gall fod ar gyfer Brexit

Cyfarfu cynghorwyr craffu ar Weithgor Brexit ar 23 Medi i drafod cynlluniau’r awdurdod wrth baratoi ar gyfer Brexit. Bydd y Cynghorydd Peter Jones, Cynullydd y Gweithgor yn ysgrifennu at Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rob Stewart gyda chanfyddiadau’r gweithgor. Sicrhawyd cynghorwyr craffu gan yr wybodaeth a ddarparwyd yn y cyfarfod ac roeddent yn teimlo bod […]

Trafodaethau Bord Gron gyda Gofalwyr

Mae cynullydd Panel Craffu Perfformiad y Gwasanaethau i Oedolion, y Cynghorydd Peter Black, wedi arwain dwy sesiwn yr wythnos hon a’r wythnos diwethaf gyda gofalwyr oedolion ag anawsterau dysgu a phroblemau iechyd meddwl sydd naill ai’n Byw â Chymorth neu ar y rhestr aros ar gyfer darpariaeth Byw â Chymorth. Gwnaed hyn er mwyn paratoi […]

Bobl Ifanc! Neidiwch ar y trên craffu a dewch i ddysgu am gydraddoldebau!

Ar gyfer yr ymchwiliad craffu hwn daeth gr?p o gynghorwyr at ei gilydd i lunio Panel Ymchwiliad Craffu. Buon nhw’n edrych ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sef deddf a roddwyd ar waith i ddiogelu pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu yn y gweithle ac yn y gymdeithas ehangach. Mae hefyd yn nodi’r ffyrdd gwahanol y mae’n anghyfreithlon […]

Hawdd ei ddarllen – yn siwr bod Cyngor Abertawe’n trin pobl yn deg

Eleni, maen nhw wedi bod yn edrych ar ffyrdd o wneud pethau’n decach i bobl Abertawe.Mae hyn yn golygu y dylai pawb gael eu trin yn deg a dylai pobl deimlo’n iach ac yn ddiogel a’u bod yn cael eu parchu. Maent wedi gweld bod Cyngor Abertawe’n trin pobl yn deg y rhan fwyaf o’r […]