Cynghorwyr Abertawe’n craffu ar gynigion y Gyllideb Flynyddol

Bydd Cynghorwyr Craffu’n craffu ar bapurau’r Gyllideb Flynyddol a gânt eu cyflwyno i Gabinet y cyngor ar 20 Chwefror 2020. Bydd y Panel Gwella Gwasanaethau a Chyllid yn craffu ar y papurau hyn cyn penderfynu arnynt ond cyn hynny bydd gan y paneli craffu gwahanol y cyfle i edrych ar y gyllideb o safbwynt gwasanaeth […]

Sut mae Abertawe’n gwneud cynnydd ynghylch diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol?

Roedd y Panel Craffu Perfformiad Addysg wedi cwrdd ym mis Rhagfyr i drafod y cynnydd sy’n cael ei wneud ynghylch diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Roedd cynghorwyr yn ystyried adroddiad a oedd yn amlinellu’r strategaeth ADY, y cynnydd a wnaed dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf, y pwysau arfaethedig a’r cynllun diwygiedig i liniaru’r rhain. Clywodd […]

Grwp Craffu ERW i gwrdd ym mis Ionawr

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cwrdd 27/01/2020. Pwrpas y grwp yw helpu i sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau i blant yn y Rhanbarth trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor rhannu arfer da o ran craffu annog ymagweddau craffu a rennir ac osgoi dyblygu gwaith craffu rhoi […]

Felly, beth sy’n digwydd ym maes Craffu ar Addysg?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Dros yr ychydig gyfarfodydd nesaf byddant […]

Paneli Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn canolbwyntio ar ‘Asesiadau Gofalwyr’

Yn dilyn trafodaethau a gynhaliwyd fis diwethaf â rhieni oedolion â phroblemau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, mae paneli craffu’r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd wedi ymateb i bryderon am ‘asesiadau gofalwyr’ drwy gytuno i gynnal dau gr?p ffocws ychwanegol yn gynharach yr wythnos hon. Clywodd y ddau banel am bryderon gofalwyr gan fynd ati i […]

Cynghorwyr Craffu yn llongyfarch Ysgol Gynradd Penclawdd

Cyfarfu’r Panel a’r Pennaeth a Chadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Penclawdd. Dewison nhw siarad ag Ysgol Gynradd Penclawdd oherwydd ei bod wedi’i chategoreiddio’n Goch ar matrics cefnogi ERW. Roedden nhw am drafod taith wella’r ysgol, edrych ar yr hyn yr oedd yr ysgol yn ei wneud i wella ar ei pherfformiad presennol a sut yr oedd […]