Cynghorwyr Craffu’n ymweld ag Ysgol Gynradd Treforys

Yn ystod y cyfarfod ar 20 Chwefror 2019, ymwelodd y cynghorwyr craffu ag Ysgol Gynradd Treforys er mwyn cwrdd â'r Pennaeth, Cadeirydd y Llywodraethwyr a'r Ymgynghorydd Herio i drafod sut mae'r gwelliannau a drafodwyd pan ddaeth cynghorwyr i gwrdd â nhw ym mis Chwefror y llynedd yn cael eu rhoi ar … [Read More...]

Panel Craffu Addysg Grefyddol yn Cyfarfod Eto

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 25/03/2019  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngorrhannu arfer da o ran … [Read More...]

Felly, beth sy’n digwydd yn yr Ymchwiliad Craffu Cydraddoldebau?

Mae'r Ymchwiliad Craffu Cydraddoldebau yn Abertawe yn parhau ar gyflymder, gyda Chynghorwyr yn siarad â phobl o grwpiau a sefydliadau gwahanol ar draws Abertawe. Maent wedi siarad â phobl ifanc trwy'r Sgwrs Fawr, pobl h?n yn y Rhwydwaith 50+, a’r gymuned LGBT yn y Fforwm LGBT. Mae'r panel hefyd yn … [Read More...]

Cynghorwyr Abertawe i archwilio Gorfodi Amgylcheddol

Sefydlwyd gweithgor i archwilio gorfodi amgylcheddol yn Abertawe. Bydd Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, Pennaeth Priffyrdd a Chludiant a Phennaeth Rheoli Gwastraff a Pharciau'n dod i'r cyfarfod i drafod materion â chynghorwyr ac yn darparu adroddiad trosolwg am y … [Read More...]

Beth sy’n digwydd ym myd craffu addysg yn Abertawe?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad … [Read More...]