Felly beth sy’n digwydd ym maes Craffu ar Addysg yn Abertawe ym mis Rhagfyr/Ionawr?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â'r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe'n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad … [Read More...]

Cynghorwyr Craffu Abertawe’n Ystyried Ffïoedd Meysydd Parcio yn Abertawe

Mae cynghorwyr craffu'n bwriadu cwrdd ar 28 Tachwedd i drafod ffïoedd meysydd parcio yn Abertawe. Maent wedi cael cylch gorchwyl gan Bwyllgor y Rhaglen Graffu i sefydlu gweithgor untro i drafod problemau a gofyn cwestiynau am ffïoedd a darpariaeth meysydd parcio ar draws Abertawe gan gynnwys … [Read More...]

Grwp Cynghorwyr Craffu ERW 29 Medi 2017

Daeth Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Pwyllgorau Craffu Addysg yr awdurdodau lleol ynghyd yn Aberhonddu ar gyfer eu Grwp Cynghorwyr Craffu a gynhelir ddwywaith y flwyddyn ar 29 Medi 2017. Isod ceir manylion am rai o gasgliadau'r Grwp Cynghorwyr sydd wedi cael eu cynnwys mewn llythyr at Gadeirydd … [Read More...]

Ymchwiliad craffu i rôl llywodraethwyr ysgol

Clywyd gan y panel fod yr ymchwiliad wedi darparu cyfle defnyddiol i fyfyrio ar gefnogaeth ar gyfer llywodraethu ysgolion. Mae wedi cefnogi'r angen i'r Tîm Cefnogi Llywodraethwyr weithio'n agosach gyda chydweithwyr Ein Rhanbarth ar Waith (ERW). Dywedwyd wrthym fod hyn yn profi'n fuddiol wrth helpu … [Read More...]

Galw am weithredu: Ymchwiliad Craffu i weithio rhanbarthol

Mae panel ymchwiliad craffu newydd wedi dechrau a fydd yn edrych ar weithio rhanbarthol.Dros y misoedd nesaf bydd y panel yn ymchwilio i agweddau ar weithio rhanbarthol ac yn ceisio mynd i'r afael â'r cwestiynau allweddol canlynol 'Sut gall y cyngor, gyda'i bartneriaid, ddatblygu a gwella gweithio … [Read More...]