Y Panel Craffu’n trafod manteision Teithio Llesol

Daeth Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd i drafod cynlluniau ar gyfer trafnidiaeth yn Abertawe yn ystod cyfarfod diweddar y Panel Craffu Perfformiad Datblygu ac Adfywio. Clywodd y Panel am amrywiaeth o brosiectau trafnidiaeth yn Abertawe, o deithio llesol i wella ansawdd … [Read More...]

Cyflwyno Panel Craffu Perfformiad – Yr Amgylchedd Naturiol

Sefydlwyd panel craffu ar yr Amgylchedd Naturiol newydd. Bydd y Panel yn gyfrifol am fonitro perfformiad y cyngor mewn perthynas â'r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth yn barhaus. Mae datblygu'r panel hwn yn dilyn cyflwyno Blaenoriaeth Gorfforaethol newydd ac ymholiad craffu a oedd yn edrych ar … [Read More...]

Trafodaethau Bord Gron gyda Gofalwyr

Mae cynullydd Panel Craffu Perfformiad y Gwasanaethau i Oedolion, y Cynghorydd Peter Black, wedi arwain dwy sesiwn yr wythnos hon a'r wythnos diwethaf gyda gofalwyr oedolion ag anawsterau dysgu a phroblemau iechyd meddwl sydd naill ai'n Byw â Chymorth neu ar y rhestr aros ar gyfer darpariaeth Byw â … [Read More...]

Brexit – Ydyn Ni’n Barod?

Bydd Cynghorwyr Gweithgor Craffu Brexit yn cwrdd ar 23 Medi i drafod pa mor barod rydym ni fel awdurdod lleol ar gyfer Brexit. Er mwyn cael y diweddaraf am y gweithgor hwn, cliciwch ar y ddolen uchod. Bydd y Gweithgor Craffu Brexit yn cwrdd ar 23 Medi i drafod pa mor barod rydym ni fel … [Read More...]

Bobl Ifanc! Neidiwch ar y trên craffu a dewch i ddysgu am gydraddoldebau!

Ar gyfer yr ymchwiliad craffu hwn daeth gr?p o gynghorwyr at ei gilydd i lunio Panel Ymchwiliad Craffu. Buon nhw’n edrych ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sef deddf a roddwyd ar waith i ddiogelu pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu yn y gweithle ac yn y gymdeithas ehangach. Mae hefyd yn nodi'r ffyrdd … [Read More...]