Beth mae Cynghorwyr Craffu’n bwriadu ei ystyried eleni?

Mae rhaglen waith newydd bellach wedi'i chytuno, gyda dewis amrywiol o bynciau y mae cynghorwyr yn bwriadu eu hystyried dros y flwyddyn sydd i ddod. Mae'n dangos materion strategol a phryderon cymunedol er mwyn sicrhau bod craffu'n ystyried y pethau cywir ar bob adeg. Ond cyn hynny, ychydig am ein … [Read More...]

Cynghorwyr craffu i edrych ar anghydraddoldebau yn Abertawe

Bydd cynghorwyr craffu yn Abertawe'n cynnal ymchwiliad i anghydraddoldeb yn Abertawe. Codwyd y mater hwn fel ffocws ar gyfer gwaith craffu manwl eleni gan gynghorwyr yn eu Cynhadledd Cynllunio Gwaith Craffu ym mis Mehefin 2018. Mae Pwyllgor y Rhaglen Graffu wedi sefydlu panel o gynghorwyr i edrych … [Read More...]

Eich barn am yr amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth yn Abertawe

Bioamrywiaeth Penodwyd Panel Craffu i edrych yn fanwl ar sut mae Cyngor Abertawe'n ystyried yr amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth. Cynhelir yr ymgynghoriad tan yr hydref a bydd yn ystyried barn amrywiaeth o bobl a darparwyr. Ar ddiwedd yr ymgynghoriad, bydd y panel yn llunio adroddiad a fydd … [Read More...]

Oes gennych chi gwestiwn ar gyfer Aelodau’r Cabinet?

Mae Pwyllgor Rhaglen Graffu'r Cyngor yn sicrhau bod Cabinet y cyngor yn atebol a, thrwy gydol y flwyddyn, mae'n trefnu sesiynau holi ac ateb gyda phob Aelod y Cabinet.         Bydd pob sesiwn holi ac ateb yn archwilio'r gwaith y mae Aelodau'r Cabinet wedi'i … [Read More...]

Dywed Cynghorwyr Craffu fod Ysgol Gynradd Tre-gwyr yn ardderchog

Ymwelodd y Panel Craffu Perfformiad â chyfleuster y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Gynradd Tre-g?yr, gan gwrdd â'r Pennaeth, yr Ymgynghorydd Herio, Ymgynghorydd y Cyfnod Sylfaen, staff a disgyblion. Roedd y panel am ymweld ag ysgol sy'n dangos arfer ardderchog yn ei Chyfnod Sylfaen. Dewison nhw Ysgol … [Read More...]