Beth sy’n digwydd ym myd craffu addysg yn Abertawe?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad … [Read More...]

Cynghorwyr Craffu’n canmol cynnydd yn Ysgol Arbennig Crug Glas

Ymwelodd Cynghorwyr o'r Panel Craffu Perfformiad Ysgolion ag Ysgol Arbennig Crug Glas, gan gwrdd â’r Pennaeth, aelodau o staff a dau lywodraethwr. Roedd y panel yn hapus iawn i glywed am eu taith i wella, canlyniad cadarnhaol ail arolygiad Estyn a'r cyflymdra wrth wneud gwelliannau yn yr ysgol. … [Read More...]

Felly, beth fu effaith yr Ymchwiliad Craffu Trechu Tlodi?

Bu Cynghorwyr yn cwrdd gydag Aelodau’r Cabinet dros Gymunedau Gwell (Pobl) a swyddogion yr wythnos diwethaf i drafod sut i symud ymlaen â nifer o awgrymiadau gan Banel Ymchwiliad Craffu i Drechu Tlodi. Clywodd y Panel mai prif effaith yr ymchwiliad oedd llunio ffocws clir ar gyfer mynd i'r afael … [Read More...]

A oes gennych ddiddordeb mewn cydraddoldebau yn Abertawe?

Cyfarfu'r Panel Craffu Cydraddoldeb ar 11 Hydref 2018 lle aethant ati i drafod a chytuno ar ei raglen waith ar gyfer ei ymchwiliad i gydraddoldeb. Fel rhan o'r darn hwn o waith, mae cynghorwyr wedi cytuno i siarad â chyfarwyddwyr y cyngor yn gyntaf er mwyn iddynt ddeall yr agweddau cydraddoldeb yn … [Read More...]

Galw am Dystiolaeth: Ymchwiliad Craffu Cydraddoldeb

Mae panel ymchwiliad craffu newydd wedi cychwyn sy'n edrych ar Gydraddoldeb. Mae cynghorwyr ar y panel yn edrych yn benodol ar 'Pa mor effeithiol y mae'r cyngor yn bodloni ac yn ymgorffori gofynion o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru)? Bydd yr … [Read More...]