Cynghorwyr Craffu’n llongyfarch Pennaeth, llywodraethwyr, staff a rheini Ysgol Gynradd Treforys

Mae Cynghorwyr Craffu o'r Panel Perfformiad Ysgolion wedi llongyfarch  Pennaeth, staff, Ymgynghorydd Herio, corff llywodraethu, rhieni a disgyblion Ysgol Gynradd Treforys am eu gwaith caled a'u hymrwymiad i ysgogi gwelliant yn yr ysgol. Mae'r panel yn gyffredinol yn falch o weld tîm arweinyddiaeth … [Read More...]

Cynghorwyr Craffu yn edrych ar lyfrgelloedd Abertawe

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu y Panel Cyllid a Gwella Gwasanaethau ar 7 Chwefror i drafod Adroddiad Perfformiad Blynyddol Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 16/17. Cafodd y Panel gyflwyniad gan Uwch-swyddogion y Gwasanaethau Diwylliannol ar fframwaith cyfredol Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus … [Read More...]

Panel Craffu Addysg Grefyddol yn Cyfarfod Eto

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 09/03/2018  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor rhannu arfer da o ran craffu … [Read More...]

10 peth y dylech eu gwybod am graffu

P'un a ydych newydd ddechrau gweithio i gyngor neu mae gennych flynyddoedd o brofiad, mae'n ddigon posib nad oes neb erioed wedi esbonio diben craffu i chi. Rydym wedi cydnabod bod angen cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith staff y cyngor am swyddogaeth craffu, y gwaith sy'n cael ei wneud, a'i … [Read More...]

Lles ceffylau ar dennyn wedi gwella’n sylweddol!

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu'r Gweithgor Ceffylau ar Dennyn ar 31 Ionawr i gyd-drafod a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerwyd gan y cyngor a'i bartneriaid ar y sefyllfa bresennol mewn perthynas â cheffylau ar dennyn ar dir cyhoeddus. Roedd cynghorwyr yn falch o glywed y cynnydd … [Read More...]