Cynghorwyr Abertawe’n craffu ar gynigion y Gyllideb Flynyddol

Bydd Cynghorwyr Craffu'n craffu ar bapurau'r Gyllideb Flynyddol a gânt eu cyflwyno i Gabinet y cyngor ar 20 Chwefror 2020. Bydd y Panel Gwella Gwasanaethau a Chyllid yn craffu ar y papurau hyn cyn penderfynu arnynt ond cyn hynny bydd gan y paneli craffu gwahanol y cyfle i edrych ar y gyllideb … [Read More...]

Sut mae Abertawe’n gwneud cynnydd ynghylch diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol?

Llun trwy garedigrwydd: Dinas a Sir Abertawe Roedd y Panel Craffu Perfformiad Addysg wedi cwrdd ym mis Rhagfyr i drafod y cynnydd sy'n cael ei wneud ynghylch diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Roedd cynghorwyr yn ystyried adroddiad a oedd yn amlinellu'r strategaeth ADY, y cynnydd a wnaed … [Read More...]

Grwp Craffu ERW i gwrdd ym mis Ionawr

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cwrdd 27/01/2020. Pwrpas y grwp yw helpu i sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau i blant yn y Rhanbarth trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngorrhannu arfer da o ran craffuannog ymagweddau craffu a rennir ac … [Read More...]

Felly, beth sy’n digwydd ym maes Craffu ar Addysg?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad … [Read More...]

Paneli Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn canolbwyntio ar ‘Asesiadau Gofalwyr’

Yn dilyn trafodaethau a gynhaliwyd fis diwethaf â rhieni oedolion â phroblemau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, mae paneli craffu'r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd wedi ymateb i bryderon am 'asesiadau gofalwyr' drwy gytuno i gynnal dau gr?p ffocws ychwanegol yn gynharach yr wythnos hon. … [Read More...]