Felly, beth sy’n digwydd ym maes Craffu ar Addysg?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â'r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe'n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad … [Read More...]

7 ffordd y gallwn wella cydraddoldeb yn Abertawe

Dyfarnodd panel o gynghorwyr craffu fod 'Cyngor Abertawe yn trin pobl yn deg ond gallai wneud yn well'. Roedd yr Ymchwiliad yn ystyried 'sut y gall y cyngor wella'r ffordd y mae'n bodloni ac yn ymgorffori'r gofynion o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus … [Read More...]

Oes gennych chi gwestiwn ar gyfer Aelodau’r Cabinet?

Mae Pwyllgor Rhaglen Graffu'r Cyngor yn sicrhau bod Cabinet y cyngor yn atebol a, thrwy gydol y flwyddyn, mae'n trefnu sesiynau holi ac ateb gyda phob Aelod y Cabinet. Bydd pob sesiwn holi ac ateb yn archwilio'r gwaith y mae Aelodau'r Cabinet wedi'i wneud yn ei rôl, gan edrych ar flaenoriaethau, … [Read More...]

Craffu: Gadewch i ni ei ddadansoddi

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth yw pwrpas craffu, pam y mae'n bodoli a pha fanteision a geir ohono? Rydym wedi llunio'r arweiniad syml hwn i helpu i ateb y cwestiynau pwysig hyn. Craffu Eir ati i graffu drwy 'holi effeithiol' sy'n golygu gofyn y math o gwestiynau sy'n … [Read More...]

Cynghorwyr Craffu’n canolbwyntio ar ddefnydd Cyngor Abertawe o ddata

Yn ei gyfarfod diweddaraf, edrychodd y Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid ar adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Ddefnydd y Llywodraeth Leol o Ddata. Roedd Aelod y Cabinet a'r Swyddog sy'n gyfrifol am y gwaith yn bresennol i esbonio'r adroddiad a'r gwaith y maent yn ei wneud i … [Read More...]