Cabinet Abertawe’n cytuno ag argymhellion Craffu ar gyfer Gweithio Rhanbarthol

Cytunodd Cabinet y cyngor gyda phob un o'r 11 o argymhellion a nodwyd o ganlyniad i'r Ymchwiliad Craffu Gweithio Rhanbarthol yn y cyfarfod ar 16 Awst 2018. Mae'r Cabinet wedi ymateb i'r argymhellion yn yr adroddiad, neu'n bwriadu ymateb iddynt, yn y ffyrdd canlynol: Ailstrwythuro'r … [Read More...]

Addysg trwy Graffu Gweithio Rhanbarthol i gyfarfod ym mis Medi

Dysgu syfrdanol Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 10 Medi 18.  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor rhannu arfer … [Read More...]

Beth mae Cynghorwyr Craffu’n bwriadu ei ystyried eleni?

Mae rhaglen waith newydd bellach wedi'i chytuno, gyda dewis amrywiol o bynciau y mae cynghorwyr yn bwriadu eu hystyried dros y flwyddyn sydd i ddod. Mae'n dangos materion strategol a phryderon cymunedol er mwyn sicrhau bod craffu'n ystyried y pethau cywir ar bob adeg. Ond cyn hynny, ychydig am ein … [Read More...]

Cynghorwyr craffu i edrych ar anghydraddoldebau yn Abertawe

Bydd cynghorwyr craffu yn Abertawe'n cynnal ymchwiliad i anghydraddoldeb yn Abertawe. Codwyd y mater hwn fel ffocws ar gyfer gwaith craffu manwl eleni gan gynghorwyr yn eu Cynhadledd Cynllunio Gwaith Craffu ym mis Mehefin 2018. Mae Pwyllgor y Rhaglen Graffu wedi sefydlu panel o gynghorwyr i edrych … [Read More...]

Eich barn am yr amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth yn Abertawe

Bioamrywiaeth Penodwyd Panel Craffu i edrych yn fanwl ar sut mae Cyngor Abertawe'n ystyried yr amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth. Cynhelir yr ymgynghoriad tan yr hydref a bydd yn ystyried barn amrywiaeth o bobl a darparwyr. Ar ddiwedd yr ymgynghoriad, bydd y panel yn llunio adroddiad a fydd … [Read More...]