Beth sy’n digwydd ym myd craffu addysg yn Abertawe?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion.   Dyma’r cyfarfodydd sydd ar ddod […]

Cynghorwyr craffu yn cynnig awgrymiadau i wella cynnal a chadw ffyrdd a throedffyrdd yn Abertawe

Cyfarfu cynghorwyr craffu y Gweithgor Cynnal a Chadw Ffyrdd a Throedffyrdd ag uwch-swyddogion yr Adran Priffyrdd a Chludiant ac Aelod y Cabinet dros Wasanaethau’r Amgylchedd, y Cynghorydd Mark Thomas, er mwyn trafod ei adroddiad ar gynnal a chadw ffyrdd a throedffyrdd yn Abertawe. Mynegodd y gweithgor bryderon yngl?n â’r ôl-groniad o waith gwerth £54 miliwn […]

Cynghorwyr Craffu yn edrych ar lyfrgelloedd Abertawe

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu y Panel Cyllid a Gwella Gwasanaethau ar 7 Chwefror i drafod Adroddiad Perfformiad Blynyddol Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 16/17. Cafodd y Panel gyflwyniad gan Uwch-swyddogion y Gwasanaethau Diwylliannol ar fframwaith cyfredol Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru.  Mae fframweithiau’n sicrhau bod llyfrgelloedd yng Nghymru’n bodloni safonau penodol.   Roedd Cynghorwyr Craffu’n falch o ymdrechion […]

Lles ceffylau ar dennyn wedi gwella’n sylweddol!

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu’r Gweithgor Ceffylau ar Dennyn ar 31 Ionawr i gyd-drafod a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerwyd gan y cyngor a’i bartneriaid ar y sefyllfa bresennol mewn perthynas â cheffylau ar dennyn ar dir cyhoeddus. Roedd cynghorwyr yn falch o glywed y cynnydd mawr a wnaed yn dilyn eu cyfarfod […]

Cyflwyniad i Graffu Gwella Gwasanaethau a Chyllid

Prif ddiben Panel Craffu Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chyllid yw sicrhau bod trefniadau cyllidebol, corfforaethol a gwella gwasanaethau’r cyngor yn effeithiol ac yn effeithlon. Mae’r panel yn cwrdd unwaith y mis i ystyried agweddau gwahanol ar fonitro cyllid a pherfformiad. Mae’r panel yn gofyn cwestiynau sy’n cynnwys:   Sut mae perfformiad yn cymharu â blynyddoedd […]

Craffu ar y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

Mae perfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol Plant a Theuluoedd (GPTh) yn cael ei fonitro gan gynghorwyr craffu yn Abertawe. Mae newidiadau mawr yn digwydd i’r GPTh a rôl panel craffu perfformiad y GPTh yw sicrhau y cynhelir perfformiad ac y gwneir gwelliannau pellach ar draws holl feysydd y gwasanaeth.   Gweledigaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd […]