Craffu: Gadewch i ni ei ddadansoddi

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth yw pwrpas craffu, pam y mae’n bodoli a pha fanteision a geir ohono? Rydym wedi llunio’r arweiniad syml hwn i helpu i ateb y cwestiynau pwysig hyn. Craffu Eir ati i graffu drwy ‘holi effeithiol’ sy’n golygu gofyn y math o gwestiynau sy’n canfod ffeithiau pwysicaf mater a’r […]

Cynghorwyr Craffu’n canolbwyntio ar ddefnydd Cyngor Abertawe o ddata

Yn ei gyfarfod diweddaraf, edrychodd y Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid ar adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Ddefnydd y Llywodraeth Leol o Ddata. Roedd Aelod y Cabinet a’r Swyddog sy’n gyfrifol am y gwaith yn bresennol i esbonio’r adroddiad a’r gwaith y maent yn ei wneud i sicrhau bod defnydd data’n flaenoriaeth. Clywodd y […]

Ymchwiliad Craffu yn cloddio’n ddwfn i’r Amgylchedd Naturiol

Dros y flwyddyn ddiwethaf dechreuodd Ymchwiliad Craffu ystyried yn fanwl sut mae’r cyngor yn ymdrin â’r Amgylchedd Naturiol, a sut y maent yn bodloni eu gofynion dan y deddfau perthnasol. Fe wnaethant ystyried beth mae’r cyngor yn gwneud ar hyn o bryd a beth allent ei wella. Fel rhan o’r ymchwiliad, gofynnodd y panel i […]

Cynghorwyr Craffu’n ystyried Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Fe wnaeth y Gweithgor Craffu ystyried Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YG) a sut mae Cyngor Abertawe’n mynd i’r afael â materion ynghylch hyn yn ddiweddar. Clywodd y panel for ymagwedd aml-asiantaeth wedi’i mabwysiadau er mwyn sicrhau bod pawb y dylid eu cynnwys megis Gwasanaethau Ieuenctid, yr Heddlu a Chydlynwyr Ardaloedd Lleol (ymysg eraill) yn cael eu hysbysu […]

Digartrefedd yn Abertawe

Bydd Cynghorwyr Craffu yn cynnal Gweithgor er mwyn trafod darpariaeth y cyngor ar gyfer pobl ddigartref yn Abertawe. Cynhelir y cyfarfod cyntaf ar 14 Mai er mwyn trafod problemau Abertawe mewn perthynas â digartrefedd, y gwasanaethau sydd ar gael ac i ganfod gwybodaeth gan nifer o sefydliadau perthnasol am yr hyn sydd angen ei wneud […]

Cynghorwyr Craffu’n mynegi pryderon am ganlyniad yr Adolygiadau Comisiynu Gwasanaethau Gofal Preswyl a Dydd i Bobl Hyn

Cyfarfu Cynghorwyr ar Banel Craffu Perfformiad y Gwasanaethau i Oedolion yn ddiweddar i drafod Canlyniad yr Adolygiadau Comisiynu Gwasanaethau Gofal Preswyl a Dydd i Bobl H?n. Codwyd nifer o bryderon gan y panel, gan gynnwys: Y ffaith fod yr adolygiad comisiynu’n cymryd gormod o amser i’w gwblhau ac y dylid fod wedi gwahanu gofal preswyl […]