Digartrefedd yn Abertawe

Bydd Cynghorwyr Craffu yn cynnal Gweithgor er mwyn trafod darpariaeth y cyngor ar gyfer pobl ddigartref yn Abertawe. Cynhelir y cyfarfod cyntaf ar 14 Mai er mwyn trafod problemau Abertawe mewn perthynas â digartrefedd, y gwasanaethau sydd ar gael ac i ganfod gwybodaeth gan nifer o sefydliadau perthnasol am yr hyn sydd angen ei wneud […]

Cynghorwyr Craffu’n mynegi pryderon am ganlyniad yr Adolygiadau Comisiynu Gwasanaethau Gofal Preswyl a Dydd i Bobl Hyn

Cyfarfu Cynghorwyr ar Banel Craffu Perfformiad y Gwasanaethau i Oedolion yn ddiweddar i drafod Canlyniad yr Adolygiadau Comisiynu Gwasanaethau Gofal Preswyl a Dydd i Bobl H?n. Codwyd nifer o bryderon gan y panel, gan gynnwys: Y ffaith fod yr adolygiad comisiynu’n cymryd gormod o amser i’w gwblhau ac y dylid fod wedi gwahanu gofal preswyl […]

Beth sy’n digwydd ym myd craffu addysg yn Abertawe?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion.   Dyma’r cyfarfodydd sydd ar ddod […]

Cynghorwyr craffu yn cynnig awgrymiadau i wella cynnal a chadw ffyrdd a throedffyrdd yn Abertawe

Cyfarfu cynghorwyr craffu y Gweithgor Cynnal a Chadw Ffyrdd a Throedffyrdd ag uwch-swyddogion yr Adran Priffyrdd a Chludiant ac Aelod y Cabinet dros Wasanaethau’r Amgylchedd, y Cynghorydd Mark Thomas, er mwyn trafod ei adroddiad ar gynnal a chadw ffyrdd a throedffyrdd yn Abertawe. Mynegodd y gweithgor bryderon yngl?n â’r ôl-groniad o waith gwerth £54 miliwn […]

Cynghorwyr Craffu yn edrych ar lyfrgelloedd Abertawe

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu y Panel Cyllid a Gwella Gwasanaethau ar 7 Chwefror i drafod Adroddiad Perfformiad Blynyddol Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 16/17. Cafodd y Panel gyflwyniad gan Uwch-swyddogion y Gwasanaethau Diwylliannol ar fframwaith cyfredol Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru.  Mae fframweithiau’n sicrhau bod llyfrgelloedd yng Nghymru’n bodloni safonau penodol.   Roedd Cynghorwyr Craffu’n falch o ymdrechion […]

Lles ceffylau ar dennyn wedi gwella’n sylweddol!

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu’r Gweithgor Ceffylau ar Dennyn ar 31 Ionawr i gyd-drafod a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerwyd gan y cyngor a’i bartneriaid ar y sefyllfa bresennol mewn perthynas â cheffylau ar dennyn ar dir cyhoeddus. Roedd cynghorwyr yn falch o glywed y cynnydd mawr a wnaed yn dilyn eu cyfarfod […]