Cynghorwyr Abertawe’n craffu ar gynigion y Gyllideb Flynyddol

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Bydd Cynghorwyr Craffu yn craffu ar bapurau’r Gyllideb Flynyddol y trefnwyd iddynt gael eu cyflwyno i gyfarfod Cabinet y cyngor ar 17 Chwefror 2022. Bydd y Panel Gwella Gwasanaethau a Chyllid […]

Sut mae Cyngor Abertawe’n gwella sut mae’n cyflawni ei ddyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010?

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Bydd y Panel Ymchwiliad Craffu Cydraddoldebau yn cwrdd ar 26 Ionawr i asesu effaith yr Adroddiad Ymchwiliad Craffu Cydraddoldebau. Bydd cynghorwyr Craffu yn mynd ar drywydd y cynnydd a wnaed yn erbyn […]

Cytundeb cyfreithiol wedi’i gwblhau ar gyfer y bartneriaeth addysg ranbarthol newydd, Partneriaeth

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Cyfarfu Cynghorwyr Craffu ar y Panel Perfformiad Addysg ag Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau yn ddiweddar i drafod y Bartneriaeth Addysg Ranbarthol. Y Panel yn falch o […]

Cynnydd yn y defnydd dyddiol o lwybrau beicio yn Abertawe

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Cyfarfu’r Panel Datblygu ac Adfywio ar ddechrau mis Tachwedd 2021 i drafod Adroddiad Diweddaru Cynllun Teithio Canol y Ddinas. Adroddwyd bod thema Creu Lleoedd gref ar waith, gan wneud canol y […]

Cynghorwyr Craffu’n canmol staff Ailgylchu a Thirlenwi am eu hymdrechion anhygoel

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Cyfarfu Cynghorwyr ar y Panel Gwella Gwasanaethau a Chyllid yn ddiweddar ag Aelod y Cabinet dros Wella’r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, y Cynghorydd Mark Thomas, i drafod Adroddiad Perfformiad Blynyddol Ailgylchu […]

Cynghorwyr Craffu’n annog gwelliant yn y modd y mae’r cyngor yn mesur ac yn monitro effaith a llwyddiant ei ymdrechion i fynd i’r afael â thlodi yn Abertawe

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Adolygodd Pwyllgor y Rhaglen Graffu gynnydd, cyflawniadau a gweithrediad y Strategaeth Trechu Tlodi sy’n un o flaenoriaethau corfforaethol y cyngor. Clywodd y Pwyllgor fod pandemig COVID-19 wedi effeithio’n anghyfartal ar aelwydydd […]