Y Panel Craffu’n trafod manteision Teithio Llesol

Daeth Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd i drafod cynlluniau ar gyfer trafnidiaeth yn Abertawe yn ystod cyfarfod diweddar y Panel Craffu Perfformiad Datblygu ac Adfywio. Clywodd y Panel am amrywiaeth o brosiectau trafnidiaeth yn Abertawe, o deithio llesol i wella ansawdd aer. Cafwyd hefyd drafodaeth am y syniad posib o gael […]

Cyflwyno Panel Craffu Perfformiad – Yr Amgylchedd Naturiol

Sefydlwyd panel craffu ar yr Amgylchedd Naturiol newydd. Bydd y Panel yn gyfrifol am fonitro perfformiad y cyngor mewn perthynas â’r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth yn barhaus. Mae datblygu’r panel hwn yn dilyn cyflwyno Blaenoriaeth Gorfforaethol newydd ac ymholiad craffu a oedd yn edrych ar sut mae’r cyngor yn rheoli’r adnoddau naturiol yn Abertawe. Mae […]

Trafodaethau Bord Gron gyda Gofalwyr

Mae cynullydd Panel Craffu Perfformiad y Gwasanaethau i Oedolion, y Cynghorydd Peter Black, wedi arwain dwy sesiwn yr wythnos hon a’r wythnos diwethaf gyda gofalwyr oedolion ag anawsterau dysgu a phroblemau iechyd meddwl sydd naill ai’n Byw â Chymorth neu ar y rhestr aros ar gyfer darpariaeth Byw â Chymorth. Gwnaed hyn er mwyn paratoi […]

Brexit – Ydyn Ni’n Barod?

Bydd Cynghorwyr Gweithgor Craffu Brexit yn cwrdd ar 23 Medi i drafod pa mor barod rydym ni fel awdurdod lleol ar gyfer Brexit. Er mwyn cael y diweddaraf am y gweithgor hwn, cliciwch ar y ddolen uchod. Bydd y Gweithgor Craffu Brexit yn cwrdd ar 23 Medi i drafod pa mor barod rydym ni fel […]

Bobl Ifanc! Neidiwch ar y trên craffu a dewch i ddysgu am gydraddoldebau!

Ar gyfer yr ymchwiliad craffu hwn daeth gr?p o gynghorwyr at ei gilydd i lunio Panel Ymchwiliad Craffu. Buon nhw’n edrych ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sef deddf a roddwyd ar waith i ddiogelu pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu yn y gweithle ac yn y gymdeithas ehangach. Mae hefyd yn nodi’r ffyrdd gwahanol y mae’n anghyfreithlon […]

Sesiwn Holi ac Ateb Aelod y Cabinet: Y Cyng. Andrea Lewis

Disgwylir i Bwyllgor y Rhaglen Graffu gwrdd ar 9 Medi a bydd yn cynnal sesiwn holi ac ateb gydag Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, y Cynghorydd Andrea Lewis. Cliciwch yma os hoffech chi ofyn unrhyw gwestiynau iddi.