Ymchwiliad Craffu yn cloddio’n ddwfn i’r Amgylchedd Naturiol

Dros y flwyddyn ddiwethaf dechreuodd Ymchwiliad Craffu ystyried yn fanwl sut mae’r cyngor yn ymdrin â’r Amgylchedd Naturiol, a sut y maent yn bodloni eu gofynion dan y deddfau perthnasol. Fe wnaethant ystyried beth mae’r cyngor yn gwneud ar hyn o bryd a beth allent ei wella. Fel rhan o’r ymchwiliad, gofynnodd y panel i […]

Cynghorwyr Craffu’n ystyried Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Fe wnaeth y Gweithgor Craffu ystyried Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YG) a sut mae Cyngor Abertawe’n mynd i’r afael â materion ynghylch hyn yn ddiweddar. Clywodd y panel for ymagwedd aml-asiantaeth wedi’i mabwysiadau er mwyn sicrhau bod pawb y dylid eu cynnwys megis Gwasanaethau Ieuenctid, yr Heddlu a Chydlynwyr Ardaloedd Lleol (ymysg eraill) yn cael eu hysbysu […]

Digartrefedd yn Abertawe

Bydd Cynghorwyr Craffu yn cynnal Gweithgor er mwyn trafod darpariaeth y cyngor ar gyfer pobl ddigartref yn Abertawe. Cynhelir y cyfarfod cyntaf ar 14 Mai er mwyn trafod problemau Abertawe mewn perthynas â digartrefedd, y gwasanaethau sydd ar gael ac i ganfod gwybodaeth gan nifer o sefydliadau perthnasol am yr hyn sydd angen ei wneud […]

Cynghorwyr Craffu’n mynegi pryderon am ganlyniad yr Adolygiadau Comisiynu Gwasanaethau Gofal Preswyl a Dydd i Bobl Hyn

Cyfarfu Cynghorwyr ar Banel Craffu Perfformiad y Gwasanaethau i Oedolion yn ddiweddar i drafod Canlyniad yr Adolygiadau Comisiynu Gwasanaethau Gofal Preswyl a Dydd i Bobl H?n. Codwyd nifer o bryderon gan y panel, gan gynnwys: Y ffaith fod yr adolygiad comisiynu’n cymryd gormod o amser i’w gwblhau ac y dylid fod wedi gwahanu gofal preswyl […]

Beth sy’n digwydd ym myd craffu addysg yn Abertawe?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion.   Dyma’r cyfarfodydd sydd ar ddod […]

Cynghorwyr craffu yn cynnig awgrymiadau i wella cynnal a chadw ffyrdd a throedffyrdd yn Abertawe

Cyfarfu cynghorwyr craffu y Gweithgor Cynnal a Chadw Ffyrdd a Throedffyrdd ag uwch-swyddogion yr Adran Priffyrdd a Chludiant ac Aelod y Cabinet dros Wasanaethau’r Amgylchedd, y Cynghorydd Mark Thomas, er mwyn trafod ei adroddiad ar gynnal a chadw ffyrdd a throedffyrdd yn Abertawe. Mynegodd y gweithgor bryderon yngl?n â’r ôl-groniad o waith gwerth £54 miliwn […]