Trafodaethau Bord Gron gyda Gofalwyr

Mae cynullydd Panel Craffu Perfformiad y Gwasanaethau i Oedolion, y Cynghorydd Peter Black, wedi arwain dwy sesiwn yr wythnos hon a’r wythnos diwethaf gyda gofalwyr oedolion ag anawsterau dysgu a phroblemau iechyd meddwl sydd naill ai’n Byw â Chymorth neu ar y rhestr aros ar gyfer darpariaeth Byw â Chymorth. Gwnaed hyn er mwyn paratoi […]

Brexit – Ydyn Ni’n Barod?

Bydd Cynghorwyr Gweithgor Craffu Brexit yn cwrdd ar 23 Medi i drafod pa mor barod rydym ni fel awdurdod lleol ar gyfer Brexit. Er mwyn cael y diweddaraf am y gweithgor hwn, cliciwch ar y ddolen uchod. Bydd y Gweithgor Craffu Brexit yn cwrdd ar 23 Medi i drafod pa mor barod rydym ni fel […]

Bobl Ifanc! Neidiwch ar y trên craffu a dewch i ddysgu am gydraddoldebau!

Ar gyfer yr ymchwiliad craffu hwn daeth gr?p o gynghorwyr at ei gilydd i lunio Panel Ymchwiliad Craffu. Buon nhw’n edrych ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sef deddf a roddwyd ar waith i ddiogelu pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu yn y gweithle ac yn y gymdeithas ehangach. Mae hefyd yn nodi’r ffyrdd gwahanol y mae’n anghyfreithlon […]

Sesiwn Holi ac Ateb Aelod y Cabinet: Y Cyng. Andrea Lewis

Disgwylir i Bwyllgor y Rhaglen Graffu gwrdd ar 9 Medi a bydd yn cynnal sesiwn holi ac ateb gydag Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, y Cynghorydd Andrea Lewis. Cliciwch yma os hoffech chi ofyn unrhyw gwestiynau iddi.

Cynghorwyr Craffu’n canolbwyntio ar Wasanaethau i Gymunedau Gwledig

Yn ystod y cyfarfod ar 17 Gorffennaf, edrychodd y Panel Perfformiad Datblygu ac Adfywio ar yr Ymateb a’r Cynllun Gweithredu ynghylch Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, ‘Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig’. Mae Abertawe’n awdurdod lled-wledig ac mae 60% o’r tir yn wledig. Fodd bynnag, gall y broses o ddosbarthu wardiau fel rhai gwledig neu drefol […]

Cynghorwyr Craffu’n hapus iawn gyda chanlyniadau’r Ymchwiliad i’r Amgylchedd Naturiol

Ym mis Gorffennaf ymatebodd Aelod y Cabinet dros Gyflwyno i Ymchwiliad Craffu’r Amgylchedd Naturiol. Roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn a chymeradwywyd 18 o’r 20 o argymhellion gan wrthod y ddau a oedd yn weddill am resymau ariannol. Os bydd y cyllid ar gael, caiff y ddau argymhelliad sy’n weddill eu rhoi ar waith. O […]