Ymchwiliad Craffu yn cloddio’n ddwfn i’r Amgylchedd Naturiol

Dros y flwyddyn ddiwethaf dechreuodd Ymchwiliad Craffu ystyried yn fanwl sut mae’r cyngor yn ymdrin â’r Amgylchedd Naturiol, a sut y maent yn bodloni eu gofynion dan y deddfau perthnasol. Fe wnaethant ystyried beth mae’r cyngor yn gwneud ar hyn o bryd a beth allent ei wella. Fel rhan o’r ymchwiliad, gofynnodd y panel i […]

Cynghorwyr Craffu’n ystyried Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Fe wnaeth y Gweithgor Craffu ystyried Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YG) a sut mae Cyngor Abertawe’n mynd i’r afael â materion ynghylch hyn yn ddiweddar. Clywodd y panel for ymagwedd aml-asiantaeth wedi’i mabwysiadau er mwyn sicrhau bod pawb y dylid eu cynnwys megis Gwasanaethau Ieuenctid, yr Heddlu a Chydlynwyr Ardaloedd Lleol (ymysg eraill) yn cael eu hysbysu […]

Cynghorwyr yn llongyfarch Ysgol Gynradd Burlais

Roedd Cynghorwyr Craffu Abertawe wedi cwrdd â Phennaeth a Chadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Burlais i drafod sut mae’r ysgol yn gweithio i wella’n barhaus. Clywodd y cynghorwyr gan y Pennaeth fod yr ysgol yn newydd ac yn gyfuniad o ddwy ysgol gynradd. Mae’n ysgol gynradd fawr gyda 553 o ddisgyblion ar y gofrestr bresennol ac […]

Cynghorwyr Craffu’n cwrdd ag aelodau o Glwb Cyn-filwyr Lluoedd Arfog Ei Mawrhydi

Mae Cynghorwyr Craffu yn Abertawe’n ymchwilio i gydraddoldeb ac, fel rhan o hyn, maent yn cwrdd â detholiad eang o bobl er mwyn iddynt ddeall y materion allweddol sy’n effeithio ar fywydau pobl. Byddant yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i’w helpu i lunio cyfres o argymhellion i wella gwasanaethau’r cyngor. Yr wythnos hon, gwnaethant gwrdd […]

Cynghorwyr Craffu’n ymweld ag Ysgol Gynradd Treforys

Yn ystod y cyfarfod ar 20 Chwefror 2019, ymwelodd y cynghorwyr craffu ag Ysgol Gynradd Treforys er mwyn cwrdd â’r Pennaeth, Cadeirydd y Llywodraethwyr a’r Ymgynghorydd Herio i drafod sut mae’r gwelliannau a drafodwyd pan ddaeth cynghorwyr i gwrdd â nhw ym mis Chwefror y llynedd yn cael eu rhoi ar waith. O ganlyniad i’r […]

Panel Craffu Addysg Grefyddol yn Cyfarfod Eto

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 25/03/2019  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor rhannu arfer da o ran craffu annog ymagweddau craffu a rennir ac osgoi dyblygu […]