Cynghorwyr Craffu’n canmol staff yn y Gwasanaethau i Oedolion am eu gwaith caled parhaus dan amgylchiadau anodd

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu ar Banel Perfformiad y Gwasanaethau i Oedolion yn ddiweddar i drafod sut mae’r gwasanaeth yn ymdopi drwy COVID, a bu’n canolbwyntio ar Raglen Cefnogi’r Gweithlu sydd ar waith ar gyfer y Gwasanaethau i Oedolion.

O ran rheoli’r pandemig, clywodd y panel er bod y gyfarwyddiaeth yn ymdopi, fod pethau’n anodd o hyd ac mae’r drydedd don yn cael effaith sylweddol. Breuder Gofal Cartref sydd wedi taro’r Gyfarwyddiaeth waethaf, yn enwedig y gweithlu.

Clywodd y Panel er bod y rhestr aros ar gyfer gofal cartref tymor hir wedi lleihau, mae’r sefyllfa ymhell o fod yn ddelfrydol. Mae’r rhestr yn cynnwys unigolion a chanddynt ofal ond nid y math iawn o ofal, ac mae’r Gyfarwyddiaeth yn gweithio gyda theuluoedd a gofalwyr i geisio dod o hyd i ddewisiadau amgen hyd at fis Chwefror 2022. Clywodd aelodau’r Panel fod nifer bach o unigolion yn gorfod ystyried gofal preswyl gan nad yw’r awdurdod yn gallu darparu’r gofal cartref y mae ei angen arnynt.

Clywodd y Panel, ar ôl sylweddoli bod problem gyda salwch, mai’r Gwasanaethau Cymdeithasol oedd y cyntaf i dreialu Swyddog Adnoddau Dynol dynodedig i gefnogi staff i ddychwelyd i’r gwaith a chefnogi staff sy’n wynebu pwysau o fewn timau. Roedd aelodau’r panel yn falch o glywed bod hyn wedi arwain at ostyngiad mewn lefelau salwch yn y Gwasanaethau Cymdeithasol ond mynegwyd pryder bod y sector preifat wedi dioddef problemau tebyg gyda staffio a holwyd a yw’r awdurdod wedi rannu’i arferion. Sicrhawyd Aelodau’r panel er bod gan gartrefi preifat eu trefniadau llywodraethu eu hunain ar waith, y gallant droi at ein gwasanaethau comisiynu am gyngor a bod yr awdurdod yn sicrhau wrth recriwtio nad yw staff yn cael eu cymryd o gartref preifat.

Canmolodd aelodau’r Panel yr holl aelodau staff sy’n parhau i orfod ysgwyddo baich mawr ac sy’n gwneud gwaith anhygoel mewn amgylchiadau anodd iawn, gan fynegi eu diolch a’u gwerthfawrogiad iddynt.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.