Archives for April 2016

Craffu Rhanbarthol ac Ysgolion – pwyntiau dysgu arfer da a rannwyd

Cyfarfu Gr?p Cynghorwyr Craffu Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) ar 11 Mawrth 2016 ac un o’r materion a drafodwyd oedd sut mae pob awdurdod lleol yn mynd ati i graffu ar ysgolion unigol.Profodd fod amrywiaeth o ffyrdd o graffu ar ysgolion ar draws rhanbarth ERW ond cytunodd yr holl gynghorwyr fod y sesiynau craffu ag […]

Craffu’n gweld Grym y Disgybl yn Ysgol Gynradd Craigfelen

  Gwnaeth Cynghorwyr o’r Panel Craffu ar Berfformiad Ysgolion gwrdd â rhai o ddisgyblion a Phennaeth Ysgol Gynradd Craigfelen ar 14 Ebrill. Roedd y Cynghorwyr yn hapus iawn gyda’r arfer da a amlygwyd gan yr ysgol, yn enwedig… Trosi syniadau’n realiti, gwireddu breuddwydion…. ystod eang o grwpiau llais y disgybl a fydd yn cynnwys disgyblion […]

Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy drwy Weithredu yn y Gymuned

Mae Cynghorwyr Craffu’n ystyried adeiladu cymunedau cynaliadwy drwy ddatblygu gweithredu yn y gymuned. Mae Cynghorwyr yn canolbwyntio’n benodol ar sut gall y cyngor roi’r gefnogaeth orau i breswylwyr er mwyn iddynt gynnal rhai gwasanaethau yn eu cymunedau eu hunain.  Mae cynghorwyr wedi dewis edrych ar y testun hwn am y rhesymau canlynol: Er mwyn cynnal […]

Cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf yn y pwyllgor Craffu Addysg

Beth mae’n ei feddwl y dylai Panel Craffu Perfformiad Ysgolion y cyngor edrych arno dros y blynyddoedd nesaf? Pa faterion mae’n ei feddwl sydd bwysicaf ym myd addysg ar hyn o bryd? A oes meysydd ym myd addysg y gallai cynghorwyr edrych arnynt a fyddai’n gwneud gwahaniaeth ac yn ychwanegu gwerth? Yn ei gyfarfod ar […]