Pa mor effeithiol yw’r offer a’r technegau ar gyfer ymyrryd i ysgolion?

header1

Hoffai cynghorwyr craffu wybod am effeithiolrwydd yr offer a’r technegau ar gyfer ymyrryd i ysgolion yn Abertawe ac maent yn bwriadu siarad â phenaethiaid gwahanol yn Abertawe i gael amcan o’r farn am yr ymyriadau gwahanol a ddefnyddir mewn ysgolion yn yr ardal.

Bydd cynghorwyr y Panel Craffu Ysgolion yn cyfarfod â’r pennaeth Peter Evans o Ysgol Gynradd Sgeti yn eu cyfarfod ar 29 Medi i ddechrau’r ymarfer hwn.  Maent wedi cytuno ar gyfres o gwestiynau allweddol y byddant yn eu trafod ag ef a’r penaethiaid eraill maent yn siarad â nhw. Mae’r rhain yn cynnwys:

 1. Pa ymyriad a mentrau ydych chi’n eu defnyddio?
 2. Sut rydych chi’n monitro llwyddiant eich ymyriadau a’ch mentrau?
 3. Pa rai a fu fwyaf llwyddiannus?
 4. Pa rai nad ydynt wedi bod mor llwyddiannus?
 5. Beth yw’r prif rwystrau/heriau i ddatblygu’r rhaglenni ymyrryd a mentrau hyn ymhellach?
 6. Sut clywsoch chi am yr ymyriadau a’r mentrau penodol hyn?
 7. Rhowch enghraifft o broses rhoi un o’r rhaglenni ymyrryd neu fentrau hyn ar waith?
 8. Sut rydych chi’n ariannu’r rhaglenni ymyrryd rydych yn eu defnyddio?
 9. Sut rydych chi’n rhannu’ch arfer da?
 10. Sut rydych chi’n defnyddio arfer da i helpu i wella’r ymyriadau a’r mentrau rydych chi’n eu defnyddio?
 11. Oes gennych ymyriadau neu fentrau neu ydych chi wedi gweld ymyriadau neu fentrau y byddech efallai’n ystyried eu rhoi ar waith yn y dyfodol?

Bydd aelodau’r panel yn rhoi eu barn a’u hargymhellion sy’n codi o’r ymarfer hwn mewn llythyr at Aelod y Cabinet dros Addysg.

Os hoffech arsylwi ar y cyfarfod hwn neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyn neu graffu’n fwy cyffredinol, ewch i www.abertawe.gov.uk/craffu

Llun trwy garedigrwydd: Ysgol Gynradd Sgeti

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.