Oes gennych chi gwestiwn ar gyfer Aelodau’r Cabinet?

Mae Pwyllgor Rhaglen Graffu’r Cyngor yn sicrhau bod Cabinet y cyngor yn atebol a, thrwy gydol y flwyddyn, mae’n trefnu sesiynau holi ac ateb gyda phob Aelod y Cabinet.

 

 

 

Bydd pob sesiwn holi ac ateb yn archwilio’r gwaith y mae Aelodau’r Cabinet wedi’i wneud yn ei rôl, gan edrych ar flaenoriaethau, camau gweithredu, llwyddiannau ac effeithiau.

Oes rhywbeth rydych chi’n meddwl y dylai’r pwyllgor ei ofyn iddynt?

Anfonwch eich syniadau atom trwy wneud sylw ar y blog hwn, trwy e-bostio craffu@abertawe.gov.uk neu drydar @craffuabertawe.

Bydd y pwyllgor yn ystyried unrhyw awgrymiadau wrth lunio ei strategaeth holi, a bydd cwestiynau allweddol yn cael eu cyflwyno i Aelodau’r Cabinet perthnasol pan fyddant yn ymddangos gerbron y pwyllgor.

Mae’r Cabinet yn cynnwys yr Arweinydd, y Cynghorydd Rob Stewart, a 9 cynghorwr ychwanegol a benodir gan yr arweinydd, y dyrennir cyfrifoldebau penodol iddynt.

Y Cynghorydd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Tai, Ynni ac Adeiladau fydd yn cychwyn sesiynau eleni, gan ymddangos gerbron Pwyllgor y Rhaglen Graffu ar 14 Awst.

Bydd aelodau eraill y Cabinet yn ymddangos fel a ganlyn:

When:                        Who:

11 Medi 2017:            Y Cyng. Clive Lloyd (Dirprwy Arweinydd) – Trawsnewid Gwasanaethau a Gweithrediadau Busnes

9 Hydref 2017:           Y Cyng. Jennifer Raynor – Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes

13 Tachwedd 2017:   Y Cyng. Mark Child – Iechyd a Lles

11 Rhagfyr 2017:       Y Cyng. Will Evans – Cymunedau Cryfach

8 Ionawr 2018:           Y Cyng. Rob Stewart (Arweinydd) – Yr Economi a Strategaeth

12 Chwefror 2018:     Y Cyng. Mark Thomas – Gwasanaethau’r Amgylchedd

12 Mawrth 2018:        Y Cyng. Robert Francis-Davies – Diwylliant, Twristiaeth a Phrosiectau Mawr

9 Ebrill 2018:               Y Cyng. June Burtonshaw / Y Cyng. Mary Sherwood – Cenedlaethau’r Dyfodol

14 Mai 2018:               Y Cyng. David Hopkins –   Cyfleoedd Masnachol ac Arloesedd

Mae cyfarfodydd y pwyllgor yn agored i’r cyhoedd ac mae croeso i chi ddod. Fel arfer, cynhelir pob cyfarfod yn Ystafell Bwyllgor 3A yn Neuadd y Ddinas, Abertawe, gan ddechrau am 4.30pm.

Caiff crynodeb o bob sesiwn, gan gynnwys cwestiynau a holir gan y cyhoedd, ymatebion, a barn y pwyllgor, eu cynnwys mewn llythyr at aelod perthnasol y Cabinet. Mae’r llythyron hyn a’r ymatebion iddynt gan Aelodau’r Cabinet yn cael eu cyhoeddi ar wefan y cyngor ac mewn agendâu Pwyllgor y Rhaglen Graffu y dyfodol.
 

Delwedd: https://flic.kr/p/2eVMS6

 

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.