Dilyniant ac adnewyddiad – dysgwch am y rhaglen waith craffu newydd

Mae rhaglen waith newydd bellach wedi’i chytuno, gyda dewis amrywiol o bynciau y mae cynghorwyr yn bwriadu eu hystyried dros y flwyddyn sydd i ddod. Mae’n cynrychioli dilyniant ac adnewyddiad i sicrhau bod craffu bob amser yn ystyried y pethau cywir. Ond cyn hynny, ychydig am ein taith hyd yn hyn…         […]

Oes gennych chi gwestiwn ar gyfer Aelodau’r Cabinet?

Mae Pwyllgor Rhaglen Graffu’r Cyngor yn sicrhau bod Cabinet y cyngor yn atebol a, thrwy gydol y flwyddyn, mae’n trefnu sesiynau holi ac ateb gyda phob Aelod y Cabinet.       Bydd pob sesiwn holi ac ateb yn archwilio’r gwaith y mae Aelodau’r Cabinet wedi’i wneud yn ei rôl, gan edrych ar flaenoriaethau, camau […]

Y ffordd orau o drechu tlodi yw gweithio gyda’r bobl y mae tlodi yn effeithio arnynt

Mae Cynghorwyr Craffu yn Abertawe wedi bod yn ystyried y ffyrdd y gall y cyngor wella ei Strategaeth Trechu Tlodi. Eu prif gasgliad yw ei bod hi’n hanfodol bod y bobl hynny sy’n wynebu tlodi’n cael eu cynnwys mewn ffordd bwerus ac ystyrlon wrth ddatblygu a chyflwyno strategaeth. Dywedodd Cynullydd y Panel, y Cynghorydd Sybil […]

Beth yw cynnwys strategaeth gwrth-dlodi effeithiol?

Mae trechu tlodi’n her enfawr – yn arbennig yn lleol. Mae’n hanfodol, felly fod unrhyw strategaeth leol, megis yr un a roddwyd ar waith gan Gyngor Abertawe, yn ystyried pa dystiolaeth sydd ar gael fel y gall fod mor effeithiol â phosib. Gan gadw hynny mewn cof, cynhaliwyd y sesiwn dystiolaeth gyntaf gan ein tîm […]

Sut rydym yn defnyddio tystiolaeth ar gyfer ymchwiliadau craffu

  Mae casglu tystiolaeth ar gyfer gwaith manwl yn agwedd sylfaenol ar arfer craffu. Fel arfer, bydd ymchwiliadau’n ceisio cynnig datrysiadau credadwy i faterion cymhleth y gellid eu mabwysiadu’n hyderus. Felly, mae angen i’r gwaith fod yn seiliedig ar broses gadarn o gasglu a defnyddio tystiolaeth. Fel unrhyw broses ymchwil, mae’n bwysig nodi’r egwyddorion sylfaenol. […]

Saith rheswm dros garu’ch adroddiad craffu blynyddol

Yr wythnos ddiwethaf adroddwyd am yr Adroddiad Craffu Blynyddol yng nghyfarfod Cyngor Abertawe. Gallwch ei lawrlwytho yma. Iawn, efallai nad hon yw’r ddogfen fwyaf cyffrous erioed, ond i unrhyw un sy’n ymwneud â chraffu mae’n hollbwysig, a chan fod nifer o gynghorau’n cynhyrchu’r dogfennau hyn, man a man iddynt fod yn ymarfer gwerth chweil. Felly rwyf […]