Y ffordd orau o drechu tlodi yw gweithio gyda’r bobl y mae tlodi yn effeithio arnynt

Mae Cynghorwyr Craffu yn Abertawe wedi bod yn ystyried y ffyrdd y gall y cyngor wella ei Strategaeth Trechu Tlodi. Eu prif gasgliad yw ei bod hi’n hanfodol bod y bobl hynny sy’n wynebu tlodi’n cael eu cynnwys mewn ffordd bwerus ac ystyrlon wrth ddatblygu a chyflwyno strategaeth. Dywedodd Cynullydd y Panel, y Cynghorydd Sybil […]

Lleisiwch eich barn ar y Strategaeth Trechu Tlodi

Trechu tlodi yw un o flaenoriaethau pwysicaf y Cyngor. Mae ymchwiliad craffu newydd wedi dechrau sy’n edrych ar ffyrdd y gall Strategaeth Trechu Tlodi’r Cyngor gael ei gwella. Dros y misoedd nesaf, bydd y Panel Ymchwiliad Craffu Strategaeth Trechu Tlodi yn ystyried sawl agwedd ar y gwaith i drechu tlodi a bydd yn ceisio ateb […]

Beth yw cynnwys strategaeth gwrth-dlodi effeithiol?

Mae trechu tlodi’n her enfawr – yn arbennig yn lleol. Mae’n hanfodol, felly fod unrhyw strategaeth leol, megis yr un a roddwyd ar waith gan Gyngor Abertawe, yn ystyried pa dystiolaeth sydd ar gael fel y gall fod mor effeithiol â phosib. Gan gadw hynny mewn cof, cynhaliwyd y sesiwn dystiolaeth gyntaf gan ein tîm […]

Galw am Dystiolaeth: Ymchwiliad i Drechu Tlodi

Mae ymchwiliad craffu newydd wedi dechrau sy’n ystyried dulliau o wella Strategaeth Trechu Tlodi’r cyngor. Dros y misoedd nesaf, bydd y panel yn ystyried llawer o agweddau ar y gwaith o drechu tlodi ac yn ceisio ateb y cwestiwn ‘Sut gellir gwella Strategaeth Trechu Tlodi’r cyngor?’ Mae trechu tlodi’n un o flaenoriaethau corfforaethol y cyngor, […]

Mae’r her o ganfod cefnogaeth i bobl ifanc ag anghenion iechyd meddwl yn her

Weithiau, mae canfod cefnogaeth i berson ifanc ag anghenion iechyd meddwl yn her. Mae’n werth nodi ar y cam hwn y gwahaniaeth rhwng iechyd meddwl a salwch meddwl. Mae iechyd meddwl yn cynnwys materion ac anghenion emosiynol a lles ac fe eir i’r afael ag ef drwy ymyriadau anfeddygol. Mae salwch meddwl yn cael ei […]

Cefnogi llywodraethwyr ysgol trwy adegau heriol

Mae llywodraethwyr ysgol yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn, ond dim ond os oes ganddyn nhw’r wybodaeth, yr hyfforddiant a’r gefnogaeth angenrheidiol. Dyma brif neges adroddiad gan gynghorwyr craffu a gyhoeddwyd yr wythnos hon. Gan ymateb i honiadau bod llawer o gyrff llywodraethu’n rhy gartrefol ac yn gweithredu fel ‘codwyr hwyl’ i’r pennaeth, mae nifer […]