Archives for September 2017

Cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf wrth Graffu ar Addysg?

Corff Craffu Addysg Cyngor Abertawe, sef corff craffu perfformiad ysgolion, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau ei fod yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Dyma’r cyfarfodydd sydd ar ddod ar gyfer […]

Panel Craffu Addysg Grefyddol yn Cyfarfod Eto

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 27/09/2017 (ERW SG welsh 29 9 17).  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor rhannu arfer da o ran craffu annog […]

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio rhanbarthol yn Abertawe? Ymchwiliad craffu newydd yn dechrau’n fuan

Ers peth amser mae Llywodraeth Cymru wedi gweld cydweithio rhwng gwasanaethau cyhoeddus a llywodraeth leol yn arbennig fel modd o ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon ac effeithiol.Nododd y cynghorwyr hwn yn fater caffael pwysig mewn cynhadledd ar gyfer cynghorwyr craffu ym mis Gorffennaf. Yn dilyn hyn, mae Panel Craffu wedi’i sefydlu a byddant yn cwrdd ar […]