Archives for October 2017

Grwp Cynghorwyr Craffu ERW 29 Medi 2017

Daeth Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Pwyllgorau Craffu Addysg yr awdurdodau lleol ynghyd yn Aberhonddu ar gyfer eu Grwp Cynghorwyr Craffu a gynhelir ddwywaith y flwyddyn ar 29 Medi 2017. Isod ceir manylion am rai o gasgliadau’r Grwp Cynghorwyr sydd wedi cael eu cynnwys mewn llythyr at Gadeirydd Cyd-bwyllgor ERW. Cwota o Ymgynghorwyr Herio Rhoddodd y Rheolwr-gyfarwyddwr y diweddaraf i’r Grwp Cynghorwyr […]

Ymchwiliad craffu i rôl llywodraethwyr ysgol

Clywyd gan y panel fod yr ymchwiliad wedi darparu cyfle defnyddiol i fyfyrio ar gefnogaeth ar gyfer llywodraethu ysgolion. Mae wedi cefnogi’r angen i’r Tîm Cefnogi Llywodraethwyr weithio’n agosach gyda chydweithwyr Ein Rhanbarth ar Waith (ERW). Dywedwyd wrthym fod hyn yn profi’n fuddiol wrth helpu ysgolion a chyrff llywodraethu i wella. Enghraifft o hyn yw […]

Galw am weithredu: Ymchwiliad Craffu i weithio rhanbarthol

Mae panel ymchwiliad craffu newydd wedi dechrau a fydd yn edrych ar weithio rhanbarthol.Dros y misoedd nesaf bydd y panel yn ymchwilio i agweddau ar weithio rhanbarthol ac yn ceisio mynd i’r afael â’r cwestiynau allweddol canlynol ‘Sut gall y cyngor, gyda’i bartneriaid, ddatblygu a gwella gweithio rhanbarthol er lles Abertawe a’i thrigolion?’ Mae cynghorwyr […]