Archives for February 2017

Ysgolion Abertawe’n perfformio’n dda yn ôl Craffu

Bu cynghorwyr yn trafod Perfformiad Blynyddol yr Adran Addysg ar gyfer 2015/16 gydag Aelod y Cabinet dros Addysg a’r Prif Swyddog Addysg. Maent yn hapus gyda’r llun cadarnhaol yn y gwasanaeth addysg yn Abertawe ac maent am longyfarch ysgolion, cyrff llywodraethu a’r adran addysg am eu gwaith caled a’u hymroddiad i wella deilliannau disgyblion yn […]

Tai Amlfeddiannaeth yn Abertawe

Mae Gweithgor Craffu Tai Amlfeddiannaeth (HMO) bellach wedi gorffen ei waith ac mae cynghorwyr wedi ysgrifennu llythyr at aelodau Cabinet y cyngor yn lleisio eu barn, eu casgliadau a’u hargymhellion yn dilyn ymchwilio i’r pwnc hwn. Hoffai’r Gweithgor ddiolch i’r aelodau hynny o’r cyhoedd sydd wedi cyflwyno eu barn yn ysgrifenedig ac yn bersonol. Mewn […]

Panel Craffu Addysg Grefyddol yn Cyfarfod Eto

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod eto ddiwedd mis Chwefror.  Diben y gr?p yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor rhannu arfer da o ran craffu annog ymagweddau craffu a […]