Archives for November 2017

Beth yw barn pobl ifanc Ysgol yr Olchfa am y cwricwlwm newydd i Gymru?

Bu cynghorwyr o Banel Craffu Perfformiad Ysgolion yn cwrdd â disgyblion Panel Ymgynghorol Ysgol Gyfun yr Olchfa i drafod eu barn am y cwricwlwm newydd i Gymru a sut mae’r astudiaeth beilot yn datblygu yn eu hysgol. Gofynnwyd iddynt ystyried Sut mae’r ysgol yn eu helpu i baratoi ar gyfer bywyd Yr hyn mae’r ysgol […]

Tîm craffu’n canolbwyntio ar wasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol ac anableddau

Bu’r Panel Craffu Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn edrych ar benderfyniad y Cabinet sydd ar ddod o ganlyniad i’r adolygiad comisiynu a oedd yn canolbwyntio ar wasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol ac anableddau. Roedd yr adolygiad hwn yn ystyried yr opsiynau ar gyfer newidiadau i’r gwasanaethau sydd ar gael i blant ag anghenion ychwanegol ac […]

Felly beth sy’n digwydd ym maes Craffu ar Addysg yn Abertawe ym mis Rhagfyr/Ionawr?

Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau bod y cyngor yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Dyma’r cyfarfodydd sydd ar ddod ar […]

Cynghorwyr Craffu Abertawe’n Ystyried Ffïoedd Meysydd Parcio yn Abertawe

Mae cynghorwyr craffu’n bwriadu cwrdd ar 28 Tachwedd i drafod ffïoedd meysydd parcio yn Abertawe. Maent wedi cael cylch gorchwyl gan Bwyllgor y Rhaglen Graffu i sefydlu gweithgor untro i drafod problemau a gofyn cwestiynau am ffïoedd a darpariaeth meysydd parcio ar draws Abertawe gan gynnwys gwybodaeth am berfformiad gwasanaethau a chynlluniau i’w gwella. Bydd […]