TRAWSNEWID Y GWASANAETHAU I OEDOLION

Yn ôl ym mis Hydref 2014 sefydlwyd panel craffu er mwyn astudio’r newidiadau a oedd yn digwydd yn y gwasanaethau i oedolion er mwyn creu’r math o wasanaethau yr oedd eu hangen er mwyn diwallu anghenion poblogaeth sy’n heneiddio, cyllidebau sy’n llai a’r Ddeddf Gofal Cymdeithasol a Llesiant. Dros gyfnod o 18 mis, bu’r panel […]

Oes gennych chi gwestiwn am sut mae ysgolion yn cefnogi plant ag anghenion iechyd meddwl?

Mae Panel Ymchwiliad Craffu’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yn cwrdd ar 16 Chwefror i siarad â chynrychiolwyr o adran addysg y cyngor ac aelodau’r Cabinet dros Addysg Plant a Phobl Ifanc. Bydd y cyfarfod yn dechrau am 9.30am a chaiff ei gynnal yn Siambr y Cyngor yn Neuadd y Ddinas. Nod y […]

Pam ydym ni’n craffu cyn penderfynu?

Craffu cyn penderfynu yw’r broses sy’n galluogi cynghorwyr craffu i ymgysylltu â’r Cabinet cyn iddynt wneud penderfyniadau, ac mae rhesymau da dros pam y dylai hyn ddigwydd. Mae’n gyfle i ymgynghori â chynghorwyr anweithredol cyn i’r Cabinet wneud penderfyniad. Mae’n galluogi’r cynghorwyr craffu i gynyddu gwybodaeth a datblygu dealltwriaeth o faterion penodol. Mae’n cyfrannu at […]