Pum egwyddor ar gyfer craffu ystwyth

Pan gyflwynodd Cyngor Abertawe un pwyllgor ar gyfer craffu ym mis Tachwedd 2012, roedd y syniad yn syml – cael model a oedd wedi’i arwain gan aelodau, yn ymatebol, yn hyblyg ac yn gallu cynnwys pob cynghorydd mainc gefn yn ôl ei ddiddordebau. Ers hynny, mae’r syniad hwn wedi’i ddatblygu a’i fireinio’n ymagwedd effeithiol a […]

Pam ydym ni’n craffu cyn penderfynu?

Craffu cyn penderfynu yw’r broses sy’n galluogi cynghorwyr craffu i ymgysylltu â’r Cabinet cyn iddynt wneud penderfyniadau, ac mae rhesymau da dros pam y dylai hyn ddigwydd. Mae’n gyfle i ymgynghori â chynghorwyr anweithredol cyn i’r Cabinet wneud penderfyniad. Mae’n galluogi’r cynghorwyr craffu i gynyddu gwybodaeth a datblygu dealltwriaeth o faterion penodol. Mae’n cyfrannu at […]

Cefnogi democratiaeth a llywodraethu da

Mae’n hadroddiad blynyddol ar gyfer y 12 mis diwethaf  bellach wedi cael ei gyhoeddi. Mae’n rhoi crynodeb o’r hyn rydym wedi’i wneud, yr adborth rydym wedi’i dderbyn a’r pethau rydym am eu gwella yn y dyfodol. Mae’n ddogfen bwysig i ni. Mae’n dangos bod ein gwaith yn dryloyw ac yn agored i graffu! Rydym yn […]

Gwneud craffu’n fwy hwylus i ddefnyddwyr

Rydym wedi cyflwyno tudalen gyhoeddiadau newydd ar gyfer craffu ac rydym yn meddwl ei bod hi’n ffordd dda o wneud y broses yn fwy agored, tryloyw a hygyrch. Gallwch ddod o hyd i’r dudalen yma. Rydym bellach yn defnyddio’r dudalen hon i gyhoeddi holl becynnau agendâu craffu, llythyrau ac adroddiadau ac atebion y Cabinet i’r adran […]

8 peth a ddysgom gan Gynulliad Cymru am gynnwys y cyhoedd

Mae’r blog hwn yn crynhoi rhai o’r pethau a ddysgom mewn sesiwn arfer da gyda Chynulliad Cymru. Rydym yn gobeithio y bydd o fudd i graffwyr sy’n edrych ar sut i wella cynnwys y cyhoedd. Gwybodaeth am y sesiwn Aeth y Tîm Craffu, ynghyd â’r Cynghorwyr Mary Jones a Paxton Hood-Williams, i Gaerdydd am y […]

Mae angen i ni glywed eich straeon defnyddwyr

Os ydych chi’n ymwneud â chraffu yn Abertawe neu yn unrhyw le arall, os ydych chi’n cymryd rhan mewn cyfarfodydd, yn rhoi tystiolaeth neu os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith, hoffem glywed gennych. Rydym yn gwneud rhywfaint o waith ar wella’r ffordd rydym yn darparu gwybodaeth ac rydym am wneud yn si?r ein bod […]