Archives for August 2016

Adolygu Gwella Ysgolion yn Abertawe

Bydd Cynghorwyr Craffu, yn eu cyfarfod ar 1 Medi, yn edrych, fel y gwnânt yn flynyddol, ar sut mae’r gwasanaeth gwella ysgolion yn datblygu.Bydd hyn yn cynnwys adolygu sut mae safon y dysgu a’r addysgu a chysondeb asesiadau athrawon yn gwella. Bydd Pennaeth Hwb Addysg a Gwella Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn bresennol yng […]

Beth sy’n digwydd wrth graffu ar addysg yn Abertawe?

Mae gan gorff craffu ar addysg Cyngor Abertawe, y Panel Craffu ar Berfformiad Ysgolion, y gwaith o ddarparu her barhaus i berfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon uchel a’i fod yn bodloni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Dyma’r cyfarfodydd sydd yn yr arfaeth ar […]

Galw am Dystiolaeth: Ymchwiliad i Drechu Tlodi

Mae ymchwiliad craffu newydd wedi dechrau sy’n ystyried dulliau o wella Strategaeth Trechu Tlodi’r cyngor. Dros y misoedd nesaf, bydd y panel yn ystyried llawer o agweddau ar y gwaith o drechu tlodi ac yn ceisio ateb y cwestiwn ‘Sut gellir gwella Strategaeth Trechu Tlodi’r cyngor?’ Mae trechu tlodi’n un o flaenoriaethau corfforaethol y cyngor, […]

Saith rheswm dros garu’ch adroddiad craffu blynyddol

Yr wythnos ddiwethaf adroddwyd am yr Adroddiad Craffu Blynyddol yng nghyfarfod Cyngor Abertawe. Gallwch ei lawrlwytho yma. Iawn, efallai nad hon yw’r ddogfen fwyaf cyffrous erioed, ond i unrhyw un sy’n ymwneud â chraffu mae’n hollbwysig, a chan fod nifer o gynghorau’n cynhyrchu’r dogfennau hyn, man a man iddynt fod yn ymarfer gwerth chweil. Felly rwyf […]