Craffu’r Gyllideb

Bydd aelodau’r cyhoedd a chynghorwyr yn cael cyfle i roi cwestiynau am y gyllideb yn uniongyrchol i Arweinydd Cyngor Abertawe. Cynhelir cyfarfod arbennig y Panel Perfformiad Craffu Gwella Gwasanaeth a Chyllid ddydd Mawrth 7 Chwefror am 10am yn Siambr y Cyngor, y Ganolfan Ddinesig. Diben y cyfarfod fydd trafod cynigion cyllidebol y cyngor ar gyfer […]

Beth sy’n digwydd gyda’r Panel Craffu ar Wella Gwasanaethau a Chyllid?

Y Panel Craffu ar Wella Gwasanaethau a Chyllid yw’r corff sy’n gyfrifol am sicrhau bod cyllideb y cyngor, a’i drefniadau gwella corfforaethol a gwasanaethau’n effeithiol ac yn effeithlon. Rhwng yn awr a’r Nadolig, bydd yn cynnal tri chyfarfod sy’n trafod amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: 23 Tachwedd  Adroddiad Cwynion Corfforaethol Blynyddol Strategaeth Ddigidol newydd Adroddiad […]

Canlyniadau Craffu ar y Gyllideb

Cynhaliodd y Panel Perfformiad Craffu Gwella Gwasanaethau a Chyllid ei gyfarfod blynyddol i graffu ar y gyllideb ar 10 Chwefror. Daeth y Cynghorydd Rob Stewart, Aelod y Cabinet dros Gyllid a Strategaeth (Arweinydd), ynghyd â Ben Smith, y Prif Gyfrifydd i’r cyfarfod. Diben y cyfarfod oedd i’r Panel ystyried adroddiad Cyllideb y Cabinet cyn cyfarfod […]

Beth sydd nesaf i’r Panel Gwella Gwasanaethau a Chyllid?

Cynhelir cyfarfod nesaf y Panel Gwella Gwasanaethau a Chyllid am 11.00am ddydd Mercher, 20 Ionawr 2016 yn Ystafell Bwyllgor 3a, Neuadd y Ddinas. Bydd Cynghorwyr Craffu’n edrych ar ddwy brif eitem ar yr agenda, sy’n cynnwys Adroddiad Monitro Perfformiad ar gyfer yr 2il Chwarter ac Adroddiad Monitro’r Gyllideb ar gyfer yr 2il Chwarter. Bydd Richard […]

Panel Craffu Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid

Bydd y Panel Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chraffu Cyllid yn cwrdd am 1.30pm ddydd Mercher 12 Awst (Ystafell Bwyllgor 3a, Neuadd y Ddinas). Rôl y panel yw craffu perfformiad corfforaethol, gwaith gwella gwasanaethau a threfniadau cyllidebol y cyngor. Mae dwy sesiwn Cwestiwn ac Ateb ar yr agenda yr wythnos hon. Mae’r sesiwn gyntaf gyda’r Cynghorydd […]

Y camau nesaf ar gyfer Panel Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Bydd Panel Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn cwrdd am 4.30pm, ddydd Mawrth, 27 Gorffennaf yn Ystafell Bwyllgor 3, Y Ganolfan Ddinesig. Yn ystod ei gam datblygu, cytunodd y panel mai’i ddull dewisol o ddatblygu’i gynllun gwaith ar gyfer 2015/16 fydd dewis her Bwrdd Gwasanaethau Lleol i ymchwilio’n fanwl iddo, gan bwysleisio effeithiolrwydd gweithio mewn partneriaeth […]