Sut mae panel ymchwilio craffu cynnwys y cyhoedd wedi gwneud gwahaniaeth

Mae’r ymchwiliad craffu cynnwys y cyhoedd wedi newid y ffordd mae’r cyngor yn cynnwys grwpiau gwahanol o bobl ac yn ymgynghori â nhw. Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol, gr?p o brif ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus Abertawe, bellach yn cynnal ei gyfarfodydd yn gyhoeddus. Bydd darparu adborth i bobl a gymerodd ran mewn ymgynghoriadau bellach yn ofyniad yn y strategaeth […]

Tair ffordd y gall eich partneriaeth wella cynnwys y cyhoedd

  Yn gyffredinol, rydyn ni, fel dinasyddion, yn fodlon cymryd rhan a rhannu ein barn am faterion sy’n effeithio arnom.  Fodd bynnag, mae partneriaethau, fel Byrddau Gwasanaethau Lleol, yn cael trafferth gyda hyn ac nid yw’n wahanol i BGLl Abertawe.  Dyma dri awgrym y bydd eich partneriaeth efallai am eu hystyried.   Gofynnodd Panel Ymchwilio […]

Saith ffordd mae cynghorau Cymru wedi cynnwys y cyhoedd

  Mae cynnwys y cyhoedd yn chwarae rhan hanfodol wrth wneud penderfyniadau. Mae’n gwneud i’r cyhoedd deimlo wedi’i rymuso y gall chwarae rôl allweddol wrth ddylanwadu ar benderfyniadau. Mae cynifer o ffyrdd o gynnwys y cyhoedd. Mae’n bwysig i ni ddysgu trwy gynnwys y cyhoedd yn llwyddiannus fel y gellir trosglwyddo arfer da.   Roedd […]

Sut gall y cyngor wella cynnwys y cyhoedd? – Galw am dystiolaeth

Mae’r Panel Cynnwys y Cyhoedd ar fin dechrau ymchwiliad ynghylch sut gall y cyngor wella ei arferion cynnwys y cyhoedd, staff a phartneriaid. Mae hwn yn fater arwyddocaol a strategol a nodwyd yn y Cynllun Integredig Sengl sy’n blaenoriaethu cydweithio er mwyn gwneud Abertawe’n lle gwell ac i wella lles cymunedol mewn ffordd sy’n ddemocrataidd, […]