Mae angen i ni barhau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o helpu pobl hyn i aros yn annibynnol

Mae gwasanaeth gofal cartref y cyngor i bobl h?n yn wynebu heriau aruthrol. Yn ogystal â’r galw cynyddol a geir gan boblogaeth sy’n heneiddio, mae pwysau cyson i leihau cyllidebau’r cyngor. Er mwyn diwallu’r heriau hyn, mae’r cyngor eisiau helpu pobl i aros yn annibynnol ac yn cymryd camau i wneud hyn. Fodd bynnag, yn […]

Siarad â darparwyr am Ofal Cymdeithasol yn y Cartref

Cyfarfu aelodau’r Panel Craffu Gofal Cymdeithasol yn y Cartref â nifer o ddarparwyr gofal cymdeithasol yn y cartref yn ddiweddar. Y nod oedd dysgu am y gwasanaeth maent yn ei ddarparu a rhoi cyfle unigryw i’r cynghorwyr glywed am bryderon a materion a allai fod yn effeithio ar y system bresennol. Roedd aelodau’r Panel Gofal […]

Galw am Dystiolaeth: Panel Ymchwilio Craffu Gwaith Cymdeithasol yn y Cartref

Sefydlwyd panel ymchwilio craffu newydd sy’n edrych ar ffyrdd y gall Cyngor Abertawe a’i bartneriaid gefnogi pobl h?nfel y gallant aros yn eu cartrefi eu hunain, yn hytrach na chael eu gorfodi i symud i ofal preswyl neu i gartrefi gofal. Dros y misoedd nesaf bydd y panel yn ymchwilio i sawl agwedd ar ofal […]

Bydd Panel Ymchwiliad Newydd Yn Edrych Ar Ofal Cymdeithasol yn y Cartref

Wrth i’r galw am y nifer o bobl y gofelir amdanynt yn eu cartrefi eu hunain gynyddu, mae hyn yn rhoi mwy a mwy o bwysau ar y Cyngor a’i bartneriaid, wrth iddynt geisio cwrdd â’r galw gydag adnoddau a lefel staff prin. Datblygwyd Panel Ymchwiliad Craffu newydd, a fydd yn ceisio ateb prif gwestiwn […]