Beth fu effaith yr ymchwiliad craffu i Fewnfuddsoddi ar gyfer Abertawe?

Cyfarfu Panel Ymchwilio Craffu Mewnfuddsoddi ym mis Gorffennaf i edrych ar sut mae ei adroddiad wedi effeithio ar fewnfuddsoddi yn Abertawe a Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Dywedwyd wrth y panel bod ei adroddiad wedi darparu ffocws ar gyfer sut dylai Abertawe a’r Dinas-ranbarthau ehangach gael eu hyrwyddo a’u cyflwyno i ddarpar fuddsoddwyr.Mae’r argymhellion yn cynrychioli elfennau […]

Y Cabinet yn trafod adroddiad mewnfuddsoddiad Abertawe

Yng nghyfarfod Cabinet y Cyngor a gynhaliwyd ar 26 Awst, trafodwyd yr adroddiad craffu ac argymhellion sy’n deillio o’r ymholiad diweddar i fewnfuddsoddiad yn y rhanbarth. Daeth yr ymholiad i’r casgliad bod gan Abertawe lawer o asedau a allai annog mewnfuddsoddiad yn yr ardal, er enghraifft, band eang tra chyflym, cysylltiadau cludiant da, costau eiddo a rhentu […]

Beth gallwn ni ei wneud i gynyddu mewnfuddsoddi?

Canfu’r Panel Ymchwilio Craffu Mewnfuddsoddi fod gan Abertawe lawer o asedau a allai annog buddsoddiad yn yr ardal fel band eang cyflym iawn, cysylltiadau cludiant da, costau eiddo a rhentu cymharol isel, llafurlu mawr a pharod a chyfleusterau ar gyfer hyfforddiant, ymchwil a datblygiad drwy ein Prifysgolion a cholegau lleol. Fodd bynnag, mae’n amlwg bod […]

Galw am Dystiolaeth: Ymchwiliad i Fewnfuddsoddi yn Abertawe

Mae’r farchnad fewnfuddsoddi wedi bod yn ddirwasgedig dros y blynyddoedd diwethaf gyda’r cyflwr economaidd byd-eang yn golygu bod lefel ymholiadau a diddordeb arwyddocaol yng Nghymru wedi dirywio. Wrth i’r economi wella fodd bynnag, mae angen i Abertawe fod yn barod i gwrdd â dyheadau a disgwyliadau’r buddsoddwyr yr hoffai eu denu fwyaf. Mae’r Cynghorwyr Craffu […]