Archives for October 2013

Mae rhaid i ni ysbrydoli ein pobl ifanc os ydym am leihau anweithgarwch economaidd

Mae anweithgarwch economaidd yn bryder mawr, yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Dyma fater lle na cheir atebion hawdd. Os yw’r Cyngor a’i bartneriaid i wneud gwahaniaeth, bydd angen dod o hyd i ddulliau newydd a ffyrdd newydd o gydweithio. Oherwydd y rhesymau hyn mae gr?p o gynghorwyr yn Abertawe wedi cynnal ymchwiliad manwl […]

Sut gall y cyngor wella cynnwys y cyhoedd? – Galw am dystiolaeth

Mae’r Panel Cynnwys y Cyhoedd ar fin dechrau ymchwiliad ynghylch sut gall y cyngor wella ei arferion cynnwys y cyhoedd, staff a phartneriaid. Mae hwn yn fater arwyddocaol a strategol a nodwyd yn y Cynllun Integredig Sengl sy’n blaenoriaethu cydweithio er mwyn gwneud Abertawe’n lle gwell ac i wella lles cymunedol mewn ffordd sy’n ddemocrataidd, […]

Darparu gwasanaethau cynaliadwy i blant a theuluoedd

Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliwyd cyfarfod chwarterol y Panel Perfformiad Lles a edrychodd ar berfformiad yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd. Roedd yn falch gan y panel weld bod llai nag 8 plentyn yn derbyn gofal ar ddiwedd mis Awst o gymharu â’r mis blaenorol a bod niferoedd y plant sy’n derbyn gofal wedi bod ar […]