Archives for January 2017

Craffu’r Gyllideb

Bydd aelodau’r cyhoedd a chynghorwyr yn cael cyfle i roi cwestiynau am y gyllideb yn uniongyrchol i Arweinydd Cyngor Abertawe. Cynhelir cyfarfod arbennig y Panel Perfformiad Craffu Gwella Gwasanaeth a Chyllid ddydd Mawrth 7 Chwefror am 10am yn Siambr y Cyngor, y Ganolfan Ddinesig. Diben y cyfarfod fydd trafod cynigion cyllidebol y cyngor ar gyfer […]

Ysgol Gynradd San Helen yn rhoi dechrau teg i blant

Ymwelodd Cynghorwyr o’r Panel Ymchwiliad Craffu Pa mor Barod yw Plant i Fynd i’r Ysgol â sefydliad Dechrau’n Deg San Helen er mwyn darganfod sut mae’n paratoi ei ddisgyblion ar gyfer yr ysgol. Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg ac mae ar gael mewn ardaloedd a dargedir er mwyn cefnogi teuluoedd i […]

Uchelgais y cyngor ar gyfer gwasanaethau addysg mewn lleoliad heblaw’r ysgol yw bod yn rhagorol ac nid yn dda yn unig

Cyfarfu cynghorwyr ar 3 Ionawr i drafod y diweddaraf am effaith eu hymchwiliad craffu i gynhwysiad addysg, lle gwnaethant gyfarfod ag Aelod y Cabinet dros Addysg a Phennaeth y Gwasanaeth Cefnogi Dysgwyr. Canfu’r panel bod cynnydd da yn cael ei wneud mewn perthynas â’r argymhellion a wnaed yn adroddiad y panel ymchwilio craffu cynhwysiad addysg, […]