Ysgol Gynradd San Helen yn rhoi dechrau teg i blant

Ymwelodd Cynghorwyr o’r Panel Ymchwiliad Craffu Pa mor Barod yw Plant i Fynd i’r Ysgol â sefydliad Dechrau’n Deg San Helen er mwyn darganfod sut mae’n paratoi ei ddisgyblion ar gyfer yr ysgol. Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg ac mae ar gael mewn ardaloedd a dargedir er mwyn cefnogi teuluoedd i […]

Pa faterion addysg fydd Cynghorwyr Craffu yn edrych arnynt eleni?

Cyfarfu Panel Craffu Perfformiad Ysgolion yn ddiweddar i drafod ac i gytuno ar ei raglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod. Cyn y cyfarfod hwn, cysylltodd y panel â phenaethiaid, cyd-gynghorwyr, y cyhoedd a swyddogion y cyngor gan ofyn ‘beth yw pynciau allweddol y maes addysg ar hyn o bryd yn eu tyb nhw’ […]

Beth nesaf ar gyfer Craffu Perfformiad Ysgolion?

Mae gan y Panel Craffu Perfformiad Ysgolion ddau gyfarfod wedi’u trefnu cyn y Nadolig ac rydyn ni’n eich croesawu i ddod i wrando ar y drafodaeth.  Mae’r rhain yn cynnwys: 3 Tachwedd am 4pm (Ystafell Bwyllgor 5 yn Neuadd y Ddinas) – bydd y panel yn edrych ar ddwy eitem: Adroddiad Blynyddol Archwiliadau Ysgol – hoffai’r […]

Ysgolion yn Abertawe – Amlygwch Eich Arfer Da

***Amlygwch Eich Arfer Da*** Mae’r cynghorwyr o’r Panel Perfformiad Ysgolion, yn eu cyfarfod ym mis Chwefror, yn bwriadu edrych ar arfer da wedi’i amlygu gan ysgolion ar draws Abertawe mewn cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd y Ddinas a chroesewir eich cyfraniad. Gallwch anfon eich enghreifftiau o arfer da i’r panel eu trafod.  Hefyd, efallai y bydd […]

Cynghorwyr Craffu yn edrych ar ymddygiad disgyblion a’r effaith ar berfformiad mewn ysgolion

Picture courtesy www.thewhocarestrust.org.uk Cyfarfu Panel Craffu Perfformiad Ysgolion gyda’r Rheolwr Mynediad i Ddysgu a’r Prif Seicolegydd Addysg ym mis Tachwedd i edrych ar faterion sy’n effeithio ar ymddygiad plant a phobl ifanc yn yr ysgol a sut gall hynny, yn ei dro, effeithio ar eu perfformiad yn yr ysgol. Cysylltodd y cynghorwyr ag ysgolion i […]

Sut gallwn wella ymddygiad mewn ysgolion er mwyn gwella perfformiad?

Bydd Panel Craffu Perfformiad Ysgolion yn cwrdd â Phrif Swyddogion Addysg y cyngor a staff perthnasol o’r adran addysg i drafod yr hyn sy’n cael ei wneud i helpu ysgolion i ymdrin â materion ymddygiad er mwyn gwella deilliannau disgyblion a pherfformiad cyffredinol ysgolion yn Abertawe. Bydd cynghorwyr yn trafod strategaeth ymddygiad Abertawe, sut mae […]