Craffu’r Gyllideb

Bydd aelodau’r cyhoedd a chynghorwyr yn cael cyfle i roi cwestiynau am y gyllideb yn uniongyrchol i Arweinydd Cyngor Abertawe. Cynhelir cyfarfod arbennig y Panel Perfformiad Craffu Gwella Gwasanaeth a Chyllid ddydd Mawrth 7 Chwefror am 10am yn Siambr y Cyngor, y Ganolfan Ddinesig. Diben y cyfarfod fydd trafod cynigion cyllidebol y cyngor ar gyfer […]

Ysgol Gynradd San Helen yn rhoi dechrau teg i blant

Ymwelodd Cynghorwyr o’r Panel Ymchwiliad Craffu Pa mor Barod yw Plant i Fynd i’r Ysgol â sefydliad Dechrau’n Deg San Helen er mwyn darganfod sut mae’n paratoi ei ddisgyblion ar gyfer yr ysgol. Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg ac mae ar gael mewn ardaloedd a dargedir er mwyn cefnogi teuluoedd i […]

Beth sy’n digwydd gyda’r Panel Craffu ar Wella Gwasanaethau a Chyllid?

Y Panel Craffu ar Wella Gwasanaethau a Chyllid yw’r corff sy’n gyfrifol am sicrhau bod cyllideb y cyngor, a’i drefniadau gwella corfforaethol a gwasanaethau’n effeithiol ac yn effeithlon. Rhwng yn awr a’r Nadolig, bydd yn cynnal tri chyfarfod sy’n trafod amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: 23 Tachwedd  Adroddiad Cwynion Corfforaethol Blynyddol Strategaeth Ddigidol newydd Adroddiad […]

Lleihau yn ddiogel nifer o blant sy’n derbyn gofal

Mae 493 o blant sy’n derbyn gofal bellach yng ngofal yr awdurdod ac mae’r nifer hwn wedi bod yn gostwng yn gyson dros y 6 mis diwethaf. Ers mis Chwefror, cafwyd 28 yn llai o blant sy’n derbyn gofal ac mae’r tîm yn amlwg yn gweithio’n galed i gael y canlyniadau da hyn. Mae panel […]

Pa faterion addysg fydd Cynghorwyr Craffu yn edrych arnynt eleni?

Cyfarfu Panel Craffu Perfformiad Ysgolion yn ddiweddar i drafod ac i gytuno ar ei raglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod. Cyn y cyfarfod hwn, cysylltodd y panel â phenaethiaid, cyd-gynghorwyr, y cyhoedd a swyddogion y cyngor gan ofyn ‘beth yw pynciau allweddol y maes addysg ar hyn o bryd yn eu tyb nhw’ […]

Canlyniadau Craffu ar y Gyllideb

Cynhaliodd y Panel Perfformiad Craffu Gwella Gwasanaethau a Chyllid ei gyfarfod blynyddol i graffu ar y gyllideb ar 10 Chwefror. Daeth y Cynghorydd Rob Stewart, Aelod y Cabinet dros Gyllid a Strategaeth (Arweinydd), ynghyd â Ben Smith, y Prif Gyfrifydd i’r cyfarfod. Diben y cyfarfod oedd i’r Panel ystyried adroddiad Cyllideb y Cabinet cyn cyfarfod […]