Archives for January 2014

Adroddiadau Craffu – Chwefror 2014

Bob mis, mae’r cyngor yn cael diweddariad gan yr Adran Graffu am y gwaith mae wedi bod yn ei wneud. Ei nod yw darparu’r penawdau, fel arfer gydag un brif stori bob tro, i gynyddu ymwybyddiaeth a gwelededd o waith ac effaith craffu.           Dyma grynodeb y mis hwn: 1 . Beth […]

Beth sy’n digwydd yn yr adran Graffu ym mis Chwefror?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Chwefror:   3 Chwefror 10am Gweithgor Adeiladau Hanesyddol 3 Chwefror 2.30pm Panel Perfformiad Lles 4 Chwefror 4pm Panel Ymchwilio Cynhwysiad Addysg 6 Chwefror 3.30pm Panel Perfformiad Ysgolion 10 Chwefror 11am Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid 10 Chwefror 4pm Panel Ymchwilio Gofal Cymdeithasol yn y Cartref […]

Bydd Panel Ymchwiliad Newydd Yn Edrych Ar Ofal Cymdeithasol yn y Cartref

Wrth i’r galw am y nifer o bobl y gofelir amdanynt yn eu cartrefi eu hunain gynyddu, mae hyn yn rhoi mwy a mwy o bwysau ar y Cyngor a’i bartneriaid, wrth iddynt geisio cwrdd â’r galw gydag adnoddau a lefel staff prin. Datblygwyd Panel Ymchwiliad Craffu newydd, a fydd yn ceisio ateb prif gwestiwn […]

Tai Cymdeithasol ar yr agenda eto

Mae gweithgor craffu newydd wedi cael ei sefydlu. Bydd cynghorwyr yn trafod y syniad o gael un restr aros ar gyfer tai fforddiadwy yn Abertawe. Byddai hyn yn golygu sefydlu un man cyswllt i bobl sydd am wneud cais am dai fforddiadwy, boed gan y cyngor neu un o gymdeithasau tai Abertawe. Daeth yr awgrym […]

Mwy o graffu os gwelwch yn dda!

  Mae cynghorwyr ar y Panel Perfformiad Craffu Lles wedi bod yn eithaf uchel eu cloch mewn cyfarfodydd diweddar am eu gallu i graffu Gwasanaethau i Oedolion a Gwasanaethau Plant a Theuluoedd mewn un cyfarfod yn unig y mis. Gan boeni nad oeddent yn rhoi digon o amser i faes pwysig Gwasanaethau i Oedolion, cytunwyd […]

Oes gennych gwestiwn ar gyfer y Cyng. Rob Stewart, Aelod y Cabinet dros Gyllid ac Adnoddau?

Bydd Aelod y Cabinet dros Gyllid ac Adnoddau, y Cyng. Rob Stewart, yn ymddangos gerbron Pwyllgor y Rhaglen Graffu ar 20 Ionawr am sesiwn holi ac ateb.           Bydd y pwyllgor yn archwilio’r gwaith y mae wedi’i wneud yn ei rôl, gan ystyried blaenoriaethau, camau gweithredu, cyflawniadau ac effaith. Byddent yn […]