Archives for March 2014

Beth sy’n digwydd yn y Rhaglen Graffu ym mis Ebrill?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Ebrill:   1 Ebrill 4pm – Panel Ymchwilio Gofal Cymdeithasol yn y Cartref 2 Ebrill 11am – Panel Perfformiad y Bwrdd Gwasanaethau Lleol 3 Ebrill 4pm – Pwyllgor Arbennig y Rhaglen Graffu 7 Ebrill 2.30pm – Panel Perfformiad Lles 9 Ebrill 3.30pm – Panel Ymchwilio Mewnfuddsoddiad […]

Siarad â darparwyr am Ofal Cymdeithasol yn y Cartref

Cyfarfu aelodau’r Panel Craffu Gofal Cymdeithasol yn y Cartref â nifer o ddarparwyr gofal cymdeithasol yn y cartref yn ddiweddar. Y nod oedd dysgu am y gwasanaeth maent yn ei ddarparu a rhoi cyfle unigryw i’r cynghorwyr glywed am bryderon a materion a allai fod yn effeithio ar y system bresennol. Roedd aelodau’r Panel Gofal […]

Adroddiadau Craffu – Mawrth 2014

Bob mis, mae’r cyngor yn cael diweddariad gan yr Adran Graffu am y gwaith mae wedi bod yn ei wneud. Ei nod yw darparu’r penawdau, fel arfer gydag un brif stori bob tro, i gynyddu ymwybyddiaeth a gwelededd o waith ac effaith craffu.           Dyma grynodeb y mis hwn: 1. Pwysigrwydd […]

Oes gennych gwestiwn i Nick Bradley, Aelod y Cabinet dros Adfywio?

Bydd Aelod y Cabinet dros Adfywio, y Cynghorydd Nick Bradley, yn ymddangos gerbron Pwyllgor y Rhaglen Graffu ar 17 Mawrth am sesiwn holi ac ateb.             Bydd y pwyllgor yn archwilio’r gwaith y mae wedi’i wneud yn ei rôl, gan ystyried blaenoriaethau, camau gweithredu, cyflawniadau ac effaith. Byddent yn croesawu’ch […]

Galw am Dystiolaeth: Panel Ymchwilio Craffu Gwaith Cymdeithasol yn y Cartref

Sefydlwyd panel ymchwilio craffu newydd sy’n edrych ar ffyrdd y gall Cyngor Abertawe a’i bartneriaid gefnogi pobl h?nfel y gallant aros yn eu cartrefi eu hunain, yn hytrach na chael eu gorfodi i symud i ofal preswyl neu i gartrefi gofal. Dros y misoedd nesaf bydd y panel yn ymchwilio i sawl agwedd ar ofal […]