Archives for October 2014

Sut gallwn wella ymddygiad mewn ysgolion er mwyn gwella perfformiad?

Bydd Panel Craffu Perfformiad Ysgolion yn cwrdd â Phrif Swyddogion Addysg y cyngor a staff perthnasol o’r adran addysg i drafod yr hyn sy’n cael ei wneud i helpu ysgolion i ymdrin â materion ymddygiad er mwyn gwella deilliannau disgyblion a pherfformiad cyffredinol ysgolion yn Abertawe. Bydd cynghorwyr yn trafod strategaeth ymddygiad Abertawe, sut mae […]

Beth sy’n digwydd yn yr adran graffu ym mis Tachwedd?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Tachwedd:   6 Tachwedd 4pm Ystafell Gyfarfod 3 – Gweithgor Parcio Ceir 12 Tachwedd 1.30pm, Ystafell Gyfarfod y Siambr – Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid 12 Tachwedd 5pm Ystafell Gyfarfod 3 – Gweithgor Diwylliant Corfforaethol 13 Tachwedd 10am Ystafell Gyfarfod 3.4.1 – Gweithgor Rheoli Perygl […]

Newyddion am yr Ymchwiliad i Gynhwysiad Addysg

Bydd cynghorwyr yn trafod yr Ymchwiliad i Gynhwysiad Addysg a’r adolygiad allanol o addysg heblaw yn yr ysgol mewn cyfarfod yr wythnos nesaf. Yn wreiddiol, roedd cynghorwyr yn bwriadu cynnal ymchwiliad i Gynhwysiad Addysg, yn enwedig addysg heblaw yn yr ysgol, ac roedd hyn i fod i ddechrau ym mis Ebrill. Cafodd hyn ei amlygu […]

Panel Gwella Gwasanaethau a Chyllid yn edrych ar raglen Dechrau’n Deg

Bydd y Panel Gwella Gwasanaethau a Chraffu Cyllid yn cwrdd ddydd Mercher, 15 Hydref am am 1.30pm (Ystafell Gyfarfod y Siambr, Canolfan Ddinesig). Ar ei agenda y mis hwn mae adroddiad sy’n rhoi manylion am raglen Dechrau’n Deg. Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw hon gyda’r nod o wella deilliannau i blant dan 4 oed yn […]

Siarad ag ysgolion – Ysgol Gyfun Treforys

Fel rhan o’u rôl craffu, mae aelodau’r Panel Perfformiad Ysgolion wedi cytuno i siarad â detholiad o ysgolion yn ystod blwyddyn y cyngor eleni.Yr ysgol gyntaf eleni fydd Ysgol Gyfun Treforys. Mae’r panel wedi gwahodd y Pennaeth a Chadeirydd y Llywodraethwyr i gyfarfod i’w gynnal yr wythnos hon er mwyn trafod amrywiaeth o faterion, er […]