Archives for October 2015

Beth nesaf ar gyfer Craffu Perfformiad Ysgolion?

Mae gan y Panel Craffu Perfformiad Ysgolion ddau gyfarfod wedi’u trefnu cyn y Nadolig ac rydyn ni’n eich croesawu i ddod i wrando ar y drafodaeth.  Mae’r rhain yn cynnwys: 3 Tachwedd am 4pm (Ystafell Bwyllgor 5 yn Neuadd y Ddinas) – bydd y panel yn edrych ar ddwy eitem: Adroddiad Blynyddol Archwiliadau Ysgol – hoffai’r […]

Ysgolion yn Abertawe – Amlygwch Eich Arfer Da

***Amlygwch Eich Arfer Da*** Mae’r cynghorwyr o’r Panel Perfformiad Ysgolion, yn eu cyfarfod ym mis Chwefror, yn bwriadu edrych ar arfer da wedi’i amlygu gan ysgolion ar draws Abertawe mewn cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd y Ddinas a chroesewir eich cyfraniad. Gallwch anfon eich enghreifftiau o arfer da i’r panel eu trafod.  Hefyd, efallai y bydd […]

Gwaith pawb yw datblygu diwylliant ‘gallu gwneud’

Roedd cyfarfod Cabinet y cyngor ar 15 Hydref yn trafod canfyddiad ac argymhellion a ddeilliodd o’r ymchwiliad i ddiwylliant corfforaethol y cyngor yn Abertawe. Ymatebodd y Cabinet i bob argymhelliad a oedd yn yr adroddiad a chytuno ar bob un o’r 19.  Bydd nawr yn llunio cynllun gweithredu ar gyfer bwrw ymlaen â nhw dros y misoedd nesaf. Dewiswyd […]

Deg ffordd i wella gwasanaethau addysg heblaw yn yr ysgol

Mae gwella gwasanaethau addysg heblaw yn yr ysgol yn un o flaenoriaethu Cynghorwyr Craffu yn Abertawe. Mae cynghorwyr newydd gyhoeddi eu hadroddiad ar gynhwysiad addysg sydd â phwyslais penodol ar y gwasanaethau addysg heblaw yn yr ysgol. Dewiswyd y pwnc ar gyfer yr adolygiad yn wreiddiol gan fod cynghorwyr am sicrhau bod pob plentyn yn […]

Cefnogi llywodraethwyr ysgol: rhai egwyddorion arfer da

Mae gan lywodraethwyr rôl bwysig mewn ysgolion. Maen nhw yno i sicrhau bod yr ysgol yn perfformio fel y dylai wneud. Weithiau, fodd bynnag, mae cyfarfodydd llywodraethwyr yn gallu bod yn ‘rhy gartrefol’ ac mae llywodraethwyr yn gallu derbyn popeth mae’r pennaeth yn ei ddweud ar ei olwg. Beth gellir ei wneud i sicrhau bod […]