Archives for May 2016

Chwe pheth hanfodol y mae coed yn eu gwneud i ni

Mae coed yn rhan hanfodol o’r dirwedd drefol ac yn ddiweddar, clywodd cynghorwyr craffu yn Abertawe am waith pwysig y mae’r cyngor yn ei wneud i sicrhau bod coed yn cael eu gwarchod a’u cadw. Clywodd y cynghorwyr am hyn gan Aelod y Cabinet dros Fenter, Datblygu ac Adfywio, a swyddogion o Wasanaethau Tirweddu a […]

Craffu’n Cyrraedd y Rhestr Fer am Wobr Genedlaethol o Fri

Mae Cyngor Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr MJ, sef yr Oscars ar gyfer llywodraeth leol, yn y categori ‘Rhagoriaeth mewn Llywodraethu a Chraffu’. Mae cyrraedd y rhestr fer yn adlewyrchu ymagwedd ‘hyblyg’ y cyngor at waith craffu – mae llai o’r gwaith yn cael ei wneud mewn pwyllgorau ffurfiol a mwy […]

Dewis ein Blaenoriaethau ar gyfer 2016/17

Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliwyd 5ed Cynhadledd flynyddol Cynllunio Gwaith cynghorwyr. Mae’r digwyddiad hwn ar agor i’r holl gynghorwyr craffu, aelodau a gyfetholwyd ac aelodau lleyg o’r Pwyllgorau Archwilio a Safonau. Y diben oedd meddwl am ba bynciau craffu y dylid canolbwyntio arnynt y flwyddyn nesaf. Ystyriodd y cynghorwyr amrywiaeth o awgrymiadau gan gynnwys: Adolygu cynllun […]

Pa faterion addysg fydd Cynghorwyr Craffu yn edrych arnynt eleni?

Cyfarfu Panel Craffu Perfformiad Ysgolion yn ddiweddar i drafod ac i gytuno ar ei raglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod. Cyn y cyfarfod hwn, cysylltodd y panel â phenaethiaid, cyd-gynghorwyr, y cyhoedd a swyddogion y cyngor gan ofyn ‘beth yw pynciau allweddol y maes addysg ar hyn o bryd yn eu tyb nhw’ […]

Siarad â Chymunedau am Weithredu yn y Gymuned

Cyfarfu cynghorwyr â 15 cynrychiolydd o wahanol Ganolfannau Cymunedol ar draws Abertawe ar 18 Mai er mwyn cael eu barn a’u gwybodaeth am sut i gynnal ased cymunedol.  Mae cynghorwyr o Banel Craffu Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy yn ymchwilio i Weithredu yn y Gymuned, gan gynnwys sut gallwn gynorthwyo cymunedau i gynnal gwasanaethau ac asedau na […]

Pum egwyddor ar gyfer craffu ystwyth

Pan gyflwynodd Cyngor Abertawe un pwyllgor ar gyfer craffu ym mis Tachwedd 2012, roedd y syniad yn syml – cael model a oedd wedi’i arwain gan aelodau, yn ymatebol, yn hyblyg ac yn gallu cynnwys pob cynghorydd mainc gefn yn ôl ei ddiddordebau. Ers hynny, mae’r syniad hwn wedi’i ddatblygu a’i fireinio’n ymagwedd effeithiol a […]