Chwe pheth hanfodol y mae coed yn eu gwneud i ni

Mae coed yn rhan hanfodol o’r dirwedd drefol ac yn ddiweddar, clywodd cynghorwyr craffu yn Abertawe am waith pwysig y mae’r cyngor yn ei wneud i sicrhau bod coed yn cael eu gwarchod a’u cadw. Clywodd y cynghorwyr am hyn gan Aelod y Cabinet dros Fenter, Datblygu ac Adfywio, a swyddogion o Wasanaethau Tirweddu a […]

Craffu Safon Ansawdd Tai Cymru

Yn ddiweddar sefydlodd Cynghorwyr Craffu weithgor i gwrdd â’r Cynghorydd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau’r Genhedlaeth Newydd, sy’n gyfrifol am dai’r cyngor, er mwyn trafod cynnydd y cyngor tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Mae’n ofyniad dan y safon i bob landlord cymdeithasol wella’u stoc tai hyd lefel dderbyniol erbyn 2020, […]

Mynd i’r afael â phroblem ceffylau ar dennyn

Mae Cynghorwyr Craffu yn Abertawe’n ystyried problem ceffylau sydd ar dennyn ar dir cyhoeddus.  Maen nhw’n ystyried deiseb gan gr?p o’r enw Cyfeillion Ceffylau Abertawe sy’n galw am wahardd clymu ceffylau. Mewn cyfarfod cyhoeddus diweddar, clywson nhw dystiolaeth am gyflwr gwael nifer o’r ceffylau sydd ar dennyn o gwmpas Abertawe.  Clywsant hefyd fod problemau nodi […]

Craffu ar gynlluniau rheoli perygl llifogydd Abertawe

Cynhelir cyfarfod y Gweithgor Craffu ar Reoli Perygl Llifogydd Lleol ddydd Iau (13 Tachwedd, 10am yn ystafell gyfarfod 3.4.1 y Ganolfan Ddinesig). Ymgynghorir â’r Gweithgor ynghylch cynnydd y cyngor tuag at gyflawni Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Abertawe. Mae hyn yn dilyn y gwaith craffu a wnaed ym mis Ionawr 2013. Cyfarfu’r Gweithgor yr adeg honno […]

Cynghorwyr Abertawe’n ystyried parcio ceir

Mae cynghorwyr craffu’n bwriadu cwrdd yn ddiweddarach ym mis Medi i drafod parcio ceir yn Abertawe. Maent wedi derbyn nodyn briffio gan Bwyllgor y Rhaglen Graffu am weithgor untro i godi pryderon a gofyn cwestiynau am ansawdd darpariaeth parcio ceir ar draws Abertawe, gan gynnwys perfformiad gwasanaethau a chynlluniau i wella. Bydd y gweithgor yn […]

Tai Cymdeithasol ar yr agenda eto

Mae gweithgor craffu newydd wedi cael ei sefydlu. Bydd cynghorwyr yn trafod y syniad o gael un restr aros ar gyfer tai fforddiadwy yn Abertawe. Byddai hyn yn golygu sefydlu un man cyswllt i bobl sydd am wneud cais am dai fforddiadwy, boed gan y cyngor neu un o gymdeithasau tai Abertawe. Daeth yr awgrym […]