Archives for July 2014

Beth yw Addysg Gartref Ddewisol?

Addysg Gartref Ddewisol, a adnabyddir hefyd fel Addysgu Gartref, yw pan fo rhieni/gofalwyr yn dewis addysgu eu plant gartref yn hytrach na’u hanfon i’r ysgol. Mae Addysg Gartref Ddewisol yn seiliedig ar ddewis rhieni. Mae hyn yn wahanol i Diwtora Gartref lle mae’r Awdurdod Lleol yn darparu addysg ar gyfer plant nad ydynt yn gallu […]

Oes gennych chi gwestiwn i’r Cynghorydd Mark Child, Aelod y Cabinet dros Les?

Bydd Aelod y Cabinet dros Les, y Cynghorydd Mark Child, gerbron Pwyllgor y Rhaglen Graffu ar 4 Awst am sesiwn holi ac ateb.             Bydd y pwyllgor yn archwilio’r gwaith y mae wedi’i wneud yn y rôl hon, gan ystyried blaenoriaethau, camau gweithredu, cyflawniadau ac effaith. Byddent yn croesawu’ch syniadau […]

Craffu’n ystyried sut mae ysgolion yn mynd i’r afael â materion cymhwysedd staff

Yn y cyfarfod ar 3 Gorffennaf, ystyriodd y Panel Perfformiad Ysgolion sut mae’r awdurdod yn ymdrin ag athrawon sy’n perfformio’n wael a recriwtio uwch-staff mewn ysgolion.  Aeth y Prif Swyddog Addysg a’r Pennaeth Adnoddau Dynol i’r cyfarfod i drafod nifer o faterion penodol, yn enwedig am swm a chywirdeb cadw cofnodion mewn ysgolion sy’n ymwneud â materion […]

Y Diweddaraf am yr Ymchwiliad Craffu ar Gynhwysiad Addysg

Yn wreiddiol roedd y cyngor wedi bwriadu cynnal ymchwiliad i Gynhwysiad Addysg, yn enwedig addysg y tu allan i’r ysgol, ym mis Ebrill. Tynnwyd sylw at y pryder hwn yn yr argymhelliad diweddar gan wasanaethau addysg yr awdurdod lleol ar gyfer plant a phobl ifanc. Nododd Arolygiad Estyn fod rhaid i ni ‘wella ansawdd y ddarpariaeth […]

Adroddiadau Craffu – Gorffennaf 2014

Bob mis, mae’r cyngor yn derbyn diweddariad gan yr Adran Graffu am y gwaith mae wedi bod yn ei wneud. Ei nod yw darparu’r penawdau, fel arfer gydag un brif stori bob tro, i gynyddu ymwybyddiaeth a gwelededd o waith ac effaith craffu.           Dyma grynodeb y mis hwn: 1. Gwella […]

Craffu’n ystyried sut mae ysgolion yn delio â materion cymhwysedd staff

Bydd y Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, yn eu cyfarfod heddiw, yn ystyried sut mae’r cyngor yn cynghori ac yn cefnogi ysgolion wrth ddelio ag athrawon y mae eu perfformiad yn wan a hefyd wrth recriwtio uwch aelodau o staff i ysgolion.Dyma un o’r materion a amlygwyd ar gyfer gwaith ychwanegol gan y panel pan siaradon […]