Archives for September 2014

Digwyddiadau Craffu ym mis Hydref

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Hydref:   13 Hydref 2pm, Ystafell Bwyllgor 3 – Gweithgor Cyn-ymchwiliad Trawsnewid y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion 15 Hydref 1:30pm, Ystafell Gyfarfod y Siambr – Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid 16 Hydref 3:30pm, Ystafell Gyfarfod 3 – Panel Perfformiad Ysgolion 20 Hydref 5pm, Ystafell Gyfarfod […]

Gwaith craffu ar y Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn parhau i ddatblygu

Bydd Panel Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn cyfarfod eto ddydd Llun nesaf (22 Medi am 11am yn Ystafell Bwyllgor 3, Canolfan Ddinesig). Mae’r panel yn cyfarfod ag aelodau Gr?p Gweithredol y Bwrdd Gwasanaethau Lleol (BGLl). Mae’r gr?p hwn yn cynrychioli partneriaid statudol allweddol y BGLl ac yn ymgymryd â gwaith manwl ar ran y BGLl ehangach. Mae’r […]

Panel Perfformiad Ysgolion yn ystyried ‘Ailysgrifennu’r Dyfodol’

Bydd y panel yn ei gyfarfod ar 18 Medi yn trafod dogfen Llywodraeth Cymru a ryddhawyd yn ddiweddar ‘Ailysgrifennu’r Dyfodol: codi uchelgais a chyrhaeddiad yn ysgolion Cymru’. Mae’r adroddiad yn amlygu’r weledigaeth i gael disgwyliadau uchel ar gyfer yr holl ddysgwyr, ni waeth beth yw eu cefndir cymdeithasol economaidd, a sicrhau bod ganddynt gyfle cyfartal […]

Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Craffu Cyllid

Cyfarfod nesaf y Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Craffu Cyllid yw dydd Mercher nesaf (17 Medi) am 1.30pm. Rôl y panel yw craffu ar berfformiad corfforaethol, gwella gwasanaethau a threfniadau cyllideb y cyngor. Rhai o’r eitemau ar agenda’r mis hwn yw: Manylion am strategaeth ymgysylltu ymgynghori cyllideb y cyngor Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru […]

Sut rydym yn sicrhau cysondeb mewn cefnogaeth i ysgolion gan arweinwyr herio?

Yn ei gyfarfod yr wythnos nesaf, bydd Panel Craffu Perfformiad Ysgolion yn ystyried sut rydym yn sicrhau bod cysondeb mewn cefnogaeth i ysgolion gan arweinwyr herio. Dyma un o’r materion a amlygwyd ar gyfer gwaith ychwanegol gan y panel pan siaradon nhw ag ysgolion dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae rhai o’r materion y mae gan […]

Cynghorwyr Abertawe’n ystyried parcio ceir

Mae cynghorwyr craffu’n bwriadu cwrdd yn ddiweddarach ym mis Medi i drafod parcio ceir yn Abertawe. Maent wedi derbyn nodyn briffio gan Bwyllgor y Rhaglen Graffu am weithgor untro i godi pryderon a gofyn cwestiynau am ansawdd darpariaeth parcio ceir ar draws Abertawe, gan gynnwys perfformiad gwasanaethau a chynlluniau i wella. Bydd y gweithgor yn […]