Archives for February 2016

Beth oedd effaith ymchwiliad craffu ar fewnfuddsoddi?

Bydd y Panel Ymchwiliad Craffu ar Fewnfuddsoddi yn cwrdd unwaith eto ar 3 Mawrth i edrych ar yr argymhellion sy’n weddill a sut mae ei adroddiad wedi cael effaith ar fewnfuddsoddi yn Abertawe a Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Dywedwyd wrth y panel mewn cyfarfod ym mis Gorffennaf 2015 bod ei adroddiad wedi rhoi ffocws ar sut […]

Cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf wrth Graffu ar Addysg

Bydd aelodau’r Panel Craffu ar Berfformiad Ysgolion yn eu cyfarfod ar 11 Mai yn dechrau cynllunio eu rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn nesaf. Brîff y panel yw darparu her barhaus i berfformiad ysgolion i sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n cael addysg o safon; a bod yr awdurdod yn bodloni ei amcanion o ran gwella […]

Mynd i’r afael â phroblem ceffylau ar dennyn

Mae Cynghorwyr Craffu yn Abertawe’n ystyried problem ceffylau sydd ar dennyn ar dir cyhoeddus.  Maen nhw’n ystyried deiseb gan gr?p o’r enw Cyfeillion Ceffylau Abertawe sy’n galw am wahardd clymu ceffylau. Mewn cyfarfod cyhoeddus diweddar, clywson nhw dystiolaeth am gyflwr gwael nifer o’r ceffylau sydd ar dennyn o gwmpas Abertawe.  Clywsant hefyd fod problemau nodi […]

Galw am Dystiolaeth: Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy drwy Weithredu yn y Gymuned

Mae panel ymchwiliad craffu newydd wedi dechrau sy’n edrych ar adeiladu cymunedau cynaliadwy trwy ddatblygu gweithredu yn y gymuned.Mae’r Panel yn canolbwyntio’n benodol ar sut gall y cyngor rhoi’r cefnogaeth orau i breswylwyr er mwyn iddynt gynnal rhai gwasanaethau yn eu cymunedau eu hunain. Mae cynghorwyr wedi dewis edrych ar y testun hwn am y […]

Mae’r her o ganfod cefnogaeth i bobl ifanc ag anghenion iechyd meddwl yn her

Weithiau, mae canfod cefnogaeth i berson ifanc ag anghenion iechyd meddwl yn her. Mae’n werth nodi ar y cam hwn y gwahaniaeth rhwng iechyd meddwl a salwch meddwl. Mae iechyd meddwl yn cynnwys materion ac anghenion emosiynol a lles ac fe eir i’r afael ag ef drwy ymyriadau anfeddygol. Mae salwch meddwl yn cael ei […]

Craffu’r Gyllideb

Cynhelir cyfarfod o’r Panel Craffu Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid ddydd Mercher 10 Chwefror am 11pm yn Ystafell Bwyllgor 6, Neuadd y Ddinas. Ei ddiben fydd trafod Cynigion Cyllidebol y cyngor ar gyfer. Rôl y panel yw cwestiynu a herio agweddau ar y gyllideb er mwyn ei helpu i lunio barn a dod i gasgliadau […]